English version
Kristin Danielsen Wolf

Kristin Danielsen Wolf

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Barns lek   Barnehagepedagogikk   Barns medvirkning   Teaterpedagogikk   Estetiske læreprosesser   Småbarnspedagogikk   Foreldresamarbeid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Eide, Brit Johanne; Winger, Nina ; Wolf, Kristin Danielsen (2019). Alt henger sammen – Hverdagslogistikk og små barns muligheter for tilhørighet i barnehagen. Nordisk barnehageforskning. Vol. 18.
https://doi.org/10.7577/nbf.2688

Wolf, Kristin Danielsen (2019). Samarbeid i barnehagen - "Like barn leker best"? Perspektiver på samarbeid fra foreldre med ulik bakgrunn. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 103.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-02-03

Wolf, Kristin Danielsen (2018). Stakeholders’ opinions of quality in Norwegian kindergartens. 17 s. Early Years.
https://doi.org/10.1080/09575146.2018.1547686

Wolf, Kristin Rognerud Danielsen ; Svenning, Sverre Bjørn (2018). Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. ISBN: 9788215027654. 174 s. Universitetsforlaget.

Joramo, Unn-Wenche; Pedersen, Kristin Heggemsnes ; Wolf, Kristin Rognerud Danielsen (2018). Inclusive Aesthetic Practices. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. s. 361-383. Vidarforlaget AS.

Greve, Anne ; Kristensen, Knut Olav ; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens status og vilkår i barnehagen. Østrem, Solveig (Red.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. s. 86-105. Cappelen Damm Akademisk.

Wolf, Kristin Danielsen ; Greve, Anne (2018). Barnehagepedagogikk og profesjon under press. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. s. 49-63. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove ; Bergem, Helen ; Evenstad, Randi; Fajersson, Karin Elise; Greve, Anne ; Myhre, Cecilie Ottersland ; Myrvold, Hanne Berit ; Otterstad, Ann Merete ; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens forundringskammer. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. s. 27-47. Fagbokforlaget.

Wolf, Kristin Danielsen (2018). Barns rett til medvirkning og lek i barnehagen. Gjensidighet og personalets lek-etiske overveielser i møter med barns lek. Wolf, Kristin Rognerud Danielsen; Svenning, Sverre Bjørn (Red.). Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. s. 141-155. Universitetsforlaget.

Eide, Brit Johanne; Winger, Nina ; Dahle, Hanne Fehn ; Wolf, Kristin Rognerud Danielsen (2017). Småbarns livskvalitet og utfordrende hverdagslogistikk. Barnehagefolk. Vol. 4.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig