English version
Arild Henrik Steen

Arild Henrik Steen

Kort om

Arild H. Steen var Arbeidsforskningsinstituttets instituttdirektør fra 2005-2018. Han er nå forsker med bred kunnskap innen AFIs forskningsområder. I tillegg til leder¬funksjonen har Steen fungert som prosjektleder for flere av instituttets prosjekter relatert til områdene arbeidsmiljø, arbeidslivspolitikk og integrering. Steen har siden 2009 vært prosjektleder for Arbeidslivsbarometer – en årlig statusrapport om tilstanden i norsk arbeidsliv når det gjelder lønnsdannelse, organisasjonsforhold, arbeidsmiljø og inkludering. Steen har tidligere vært avdelingsleder ved Transportøkonomisk institutt (2003-2005), instituttsjef ved Forskningsstiftelsen Fafo (2001-2003) og daglig leder ved Opinion AS (1996-2000). Av utdannelse har han en Cand.sociol. fra Universitetet i Oslo. Steen har god teoretisk innsikt og praktisk erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid innen arbeidsmarked og syssel¬¬setting, organisasjons¬forhold i arbeids¬livet, arbeidsmiljø, lønnsdannelse og forhandlingssystem, rekrutterings¬forhold, ungdommens yrkesvalg, og nærings¬politikk. Han besitter bransjekunnskap om nærings¬middel¬industri, varehandel, maritime næringer, taxinæringen, samt politiske meningsmålinger. Steen har arbeidet med samfunnsøkonomiske virkningene av inkluderingsvirkemidler i arbeidsmarkedet. Gjennom sitt arbeid i Opinion har Steen også erfaring fra gjennomføring av større spørreundersøkelser utvalgsetablering, paneladministrasjon, frafallsanalyse, representativitets¬vurderinger.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Velferdsstat   Arbeidsliv   Ledelse   Arbeidsmarked og lønnsdannelse   Forskningspolitikk   Arbeidsmiljø   Tidsallokering, jobbatferd og ansettelsesforhold   Fagforeninger og kollektive forhandlinger   Konflikt   Likestilling   Transport   Inkluderende arbeidsliv   Omstilling   Det fleksible arbeidsliv

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind; STEEN, Arild Henrik (2019). Nordic working life, shaped through conflicts and compromises. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. 1. s. 9-29. Routledge.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig