English version
Tove Nicolaisen

Tove Nicolaisen

Vitenskapelige publikasjoner

Nicolaisen, Tove (2021). Religionenes kunst i klasserom og hellige rom. Teoretiske perspektiver. Prismet . Vol. 72.

Nicolaisen, Tove; Østberg, Sissel (2018). Religion og livssyn som del av barn og unges livsverden. Erfaringer blant barn med bakgrunn i islam og hinduisme. Schjetne, Espen; Skrefsrud, Thor Andre (Red.). Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Kapittel 5. s. 71-92. Gyldendal Akademisk.

Breidlid, Halldis; Nicolaisen, Tove (2016). Fortelling i religions- og livssynsundervisning. En kommentar til Fridunn Tørå Karsruds artikkel om fortelling i Religion og Livssyn 2016/2. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge . Vol. 3.

Nicolaisen, Tove (2016). Can Religious Education (and Students)Benefit from an Intersectional Approach to Identity?. Astley, Jeff (Red.). Diversity and Intersectionality. Studies in Religion, Education and Values. Chapter 5. s. 101-116. Peter Lang Publishing Group.

Nergård, Mette Elisabeth; Nicolaisen, Tove (2015). Om å utforske den skjulte literacy i flerspråklige klasserom - mangfold som ressurs i undervisning. Lindboe, Inger Marie; Randen, Gunhild Tveit; Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel (Red.). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Kapittel 3. s. 43-63. Oplandske Bokforlag.

Nicolaisen, Tove (2015). Elevers komplekse identitetskrav som utfordring i religions- og livssynsundervisning. Nordidactica . Vol. 2015.
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:813575/...

Nicolaisen, Tove (2014). Rom og reiser i RLE. Innspill til pluralistisk og gjestfri RLE-didaktikk. Prismet . Vol. 1.
http://hdl.handle.net/10642/2248

Nicolaisen, Tove (2013). Pluralistisk religionsundervisning og egengjøring som ideal. Hva kan vi lære av erfaringene til barn med hindubakgrunn?. Nordidactica .
http://hdl.handle.net/10642/1795

Nicolaisen, Tove (2012). Hindu Children and normality constructs in Religious Education (RE) in Norway. Nissen, Johannes; Götke, Povl (Red.). Religious Education between Formation, Knowledge and Control. Kapittel. s. 105-112.

Nicolaisen, Tove (2011). Corresponding values and colonising discourses: situating 'Hindu children' and their values in relation to hegemonic Norwegian discourses about religious education. British Journal of Religious Education .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig