Om Senter for profesjonsforskning (SPS)

Senter for profesjonsforskning studerer yrkesutøvelse, rekruttering, arbeidsmarked, etikk og politikk knyttet til profesjoner som for eksempel lærere, helsepersonell og politi.

Det overordnede målet er å utvikle profesjonsstudier som kunnskaps- og forskningsfelt nasjonalt og internasjonalt, og senteret er tett på politiske prosesser og utredningsarbeid.

Senteret har bredt sammensatt forskningsmiljø med ansatte fra sosiologi, filosofi, utdanningsvitenskap, historie, statsvitenskap, samfunnsøkonomi og andre fagdisipliner.

Det utlyses årlig ph.d.-stillinger og masterstipend for søkere som ønsker å skrive doktoravhandling eller masteroppgave med relevans for SPS’ forskningsfelt. 

SPS driver det vitenskapelige tidsskriftet Professions and Professionalism, og tilbyr en rekke ph.d.-emner

Kontakt SPS

Her finner du kontaktinformasjon til senterledelsen og forskerledere innenfor våre sentrale temaer. Du finner også faglig og administrativ leder av vårt doktorgradsprogram, og våre adresser.

Utsiden av bygningen til OsloMet, med synlig logo over inngangen.

Hva er en profesjon?

En profesjon er en type yrke der man bruker kompleks og ganske abstrakt kunnskap for å utføre spesialiserte og samfunnsnyttige tjenester. Eksempler på profesjoner er leger, sykepleiere, lærere, politi, advokater og sosionomer.

Yrker som derimot ikke er profesjoner, er for eksempel rådgiver, butikkmedarbeider, politiker og selger.

Profesjoner kjennetegnes av:

 • spesialisert kunnskap og utdanning
 • omfattende offentlig tilsyn med krav til lisensiering eller sertifisering
 • strenge etiske retningslinjer og yrkesstandarder

Ettersom samfunnet er avhengig av dem, får profesjonsutøvere en særegen makt. Å forske på profesjoner innebærer på den måten også å studere sentrale samfunnsmessige ordninger, noe som kan gjøres med utgangspunkt i forskjellige fagtradisjoner, metoder og teoretiske perspektiver.

Fakta om SPS

Avholdte disputaser
55
Stipendiater
38
Vitenskapelige ansatte
22

Senterleder

Laster inn ...
 • Ph.d.-program og emner i profesjonsstudier

  Ved Senter for profesjonsforskning tilbyr vi ph.d.-programmet Profesjonsstudier, samt flere ph.d.-emner på norsk og engelsk.

 • Forskning ved SPS

  Våre forskere studerer yrkesutøvelse, arbeidsmarked/rekruttering, etikk og politikk knyttet til ulike profesjoner. Spørsmål om det kunnskapsmessige og normative grunnlaget for profesjonell virksomhet står sentralt.

 • Utdanning og kvalifisering

  Senter for profesjonsforskning drifter flere kvalifiseringstilbud for ansatte ved OsloMet, og for eksterne forskere.

 • Arrangementer ved SPS

  Ved Senter for profesjonsforskning har vi flere faglige arrangementer som er åpne for alle.