To studenter tar biologiske prøver i reagensrør.

Bioingeniør

Bachelorprogram

Liker du helse og teknologi? Er du interessert i hvordan du bruker bioteknologi til å analysere alle typer biologisk materiale? Som bioingeniør blir du kvalifisert til å jobbe i alle typer medisinske laboratorier.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensene

  • 55,6 i ordinær kvote
  • 50,6 i kvote for førstegangsvitnemål
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 702.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på bachelor.

 • Hva lærer du?

  Gjennom bioingeniørstudiet lærer du å utføre arbeid i et medisinsk laboratorium. Dette består i å analysere biologisk materiale for bruk i diagnostikk, behandling og forskning spesielt innenfor helsevesenet.  Studiet gir også godkjent kompetanse for blodprøvetaking.

  Bioingeniøren bruker avansert teknologi og spiller en viktig rolle for å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom. I din jobb får du være tett på den medisinske og teknologiske utviklingen som gjør oss i stand til å oppdage sykdom sikrere og tidligere. Gjennom studiet får du det teoretiske og praktiske grunnlaget som er nødvendig for å kunne følge med på denne utviklingen.

  Du får kombinere spennende naturvitenskapelige fagområder som kjemi, biokjemi, statistikk, cellebiologi, immunologi, anatomi, fysiologi og genteknologi

  Første studieår

  I første studieår legges det mest vekt på grunnleggende kunnskap i laboratorieteknologi og naturvitenskapelige fag. I tillegg er det emner som omfatter vitenskapsteori, etikk og kommunikasjon, samt praksis i poliklinikk. Noe undervisning er felles med andre helsefagutdanninger.

  Andre studieår

  Andre studieår går dypere inn i biomedisinsk analyse som grunnlag for å stille en diagnose. Her får du lære å vurdere prøveresultater både på universitetets laboratorier og gjennom praksis i medisinsk biokjemi på ulike sykehuslaboratorier.

  Tredje studieår

  I det tredje og siste studieåret ligger hovedvekten på biomedisinsk analyse og profesjonskunnskap i praksis. Her vil du blant annet lære kvalitetssikring og etisk refleksjon i forhold til din yrkesrolle som bioingeniør. Du vil avslutte studiet med en bacheloroppgave i bioingeniørfag.

  Studiet er svært praktisk rettet og du kommer raskt i direkte kontakt med yrket du har valgt. Dette gjør at du kan velge om du vil gå rett ut i en spennende og sikker jobb etter bachelorstudiet – eller om du vil gå videre med en master innenfor eksempel biomedisin ved OsloMet.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  Bioingeniør - kull 22 - 2. år klasse A
  3. semester
  Bioingeniør - kull 22 - 2. år klasse B
 • Hvordan foregår undervisningen?

  I bioingeniørstudiet kombineres teoretisk undervisning i naturvitenskapelige, samfunnsfaglige og biomedisinske emner med praksis og praksisnær undervisning.

  Undervisningen legges opp som en kombinasjon av forelesninger, skriftlige arbeider individuelt og i grupper, selvstudier og samarbeid med andre studenter. Du vil blant annet lære hvordan du skal lage laboratorierapporter på gjennomført arbeid i laboratoriet.

  En stor del av utdanningen foregår gjennom praksis. Du vil kunne bli utplassert ved forskjellige laboratorier innenfor mikrobiologi, medisinsk biokjemi, patologi, blodbank og ulike andre spesiallaboratorier. Det er praksis i alle tre studieår.

  I løpet at studietiden er det også mye praksisnær undervisning der studentene utfører undersøkelser på hverandre. Disse ferdighetstreningene er en viktig del av studiet og de er ikke kjønnsdelt.

  Laboratorie
  45 %
  Praksis
  25 %
  Forelesninger
  10 %
  Selvstudier
  20 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Ekstra materiellavgift for 1. til 4. semester: 300 kroner.

  Ekstra materiell avgift for 5. og 6. semester: 200 kroner.

 • Innføringskurs i kjemi

  Det er utviklet et nettbasert innføringskurs i kjemi for studenter som skal starte på bioteknologi- og kjemiingeniør, bioingeniør og farmasi.

  Disse studiene har et emne i grunnleggende kjemi i første semester som forutsetter kjemikunnskaper fra ungdomsskolen og fra første året på videregående.

  Studenter som ikke har tatt kjemi 1 / kjemi 2 på videregående skole, bør sette av minst 20 timer til å arbeide med innføringskurset før studiestart. De som har tatt kjemi 1 / kjemi 2 bør også bruke noen timer på dette kurset.

  Kurset gir en repetisjon av viktige begreper i kjemien.

 • Hva kan du jobbe som?

  Som bioingeniør er du både ingeniør og helsearbeider. Raske og korrekte prøvesvar er viktige for pasientene, og som bioingeniør har du ansvar for å oppnå dette.

  Bioingeniører arbeider oftest i laboratorier i offentlig eller privat helsevesen.

  Det er også en del som underviser eller arbeider innenfor:

  • Forskning
  • Veterinærmedisin
  • Farmasøytisk industri
  • Næringsmiddelkontroll
  • Medisinske firmaer
 • Praksisplass

  Praktisk erfaring fra yrkesfeltet er viktig i utdanningen av bioingeniører, og du vil gjennom studiet utplasseres i forskjellige medisinske laboratorier.

  Gjennom ca. 18 uker praksis vil du få innsikt i hvilken funksjon medisinske laboratorier har i helse-tjenesten. Samtidig vil du få trening i samarbeid med kolleger, pasienter og andre yrkesgrupper.

  Det vektlegges at studentene blir kjent med yrket tidlig i studiet og at de har praksis i yrkesfeltet i alle tre studieår.

  Praksis foregår ved samarbeidende institusjoner i Osloregionen og enkelte andre sykehuslaboratorier i Norge.

 • Utveksling

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

  Ferdighetstrening og bekledning

  I løpet av studiet vil det være både ferdighetstreninger og praksis hvor OsloMets regelverk for bekledning kan være aktuelt.

  Les mer om ferdighetstrening og bekledning (student.oslomet.no).

  Andre hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Nina og Sondre i laboratoriet med utstyr for prøver og analyser.
– Uten bioingeniører hadde helsevesenet stoppet opp

Bioingeniørene er helsevesenets «usynlige hær» som tar og analyserer viktige medisinske prøver av pasienter.

Bioingeniørstudent analyserer koronaprøver.
Bioingeniørstudent analyserer koronaprøver på Ahus

Tina er bioingeniørstudent ved OsloMet og var i praksis på Ahus da koronakrisen traff Norge. Hun fortsatte med å analysere koronaprøver.