Paramedisin-studenter øver på livreddende førstehjelp på en dukke. Alle har røde uniformer på seg.

Paramedisin

Bachelorprogram

Som paramedisiner er du sykehusets forlengede arm og arbeider selvstendig med syke og skadde pasienter. Ofte er paramedisineren det første eller eneste helsepersonellet pasienter møter, og en paramedisiner må kunne ta riktige og raske beslutninger i krevende situasjoner.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for paramedisin (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen som ligger på studiestartsiden er en timeplan for alle studentene på kullet.

  For å se din personlige timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har aktivert IT-kontoen din og du er blitt plassert i klasse/gruppe. Dette skjer vanligvis uken før studiestart.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du 

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensene

  • 54,2 i ordinær kvote
  • 47,5 i kvote for førstegangsvitnemål
 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 554.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på bachelor.

 • Hva lærer du?

  Du vil lære at teori og praksis går hånd i hånd som paramedisiner.

  Det er en krevende utdannelse hvor du får høy faglig kunnskap, godt innlærte akuttmedisinske ferdigheter og trening i å ta etisk funderte valg i møte med mennesker i en krevende situasjon.

  Arbeidsdagen til en paramedisiner er variert. Hovedmålet er å yte prehospital helsehjelp til pasienter med plutselig sykdom eler skade.

  Yrket krever at du har en god fysisk og psykisk robusthet, og at du har handlekraft og evne til å løse problemer i vanskelige situasjoner.

  Du vil lære hvordan man foretar prehospital diagnostikk (hva er årsaken til pasientens sykdom eller hva er skaden), hvordan man overvåker og behandler pasienter med kronisk og akutt sykdom eller skade og hvordan man jobber sammen med andre nødetater og annet helsepersonell.

  I første studieår vil du blant annet lære om etiske problemstillinger knyttet til medisinsk behandling, kulturell kunnskap relatert til en paramedisiners hverdag og de vanligste akuttmedisinske tilstandene og skadene, og hvordan håndtere disse.

  I andre år vil du blant annet lære om konflikthåndtering, hvordan man jobber i ambulansetjenesten, psykiske lidelser, rusproblematikk og profesjonell kommunikasjon

  I tredje studieår vil du blant annet lære om akuttmedisinske problemstillinger og tilstander for særskilt sårbare eller kompliserte pasientgrupper slik som de med sammensatte lidelser, eldre og rusavhengige.

  Du vil også ha om undersøkelse og behandling av akutt syke og skadde barn samt graviditet og fødsel.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er en kombinasjon av

  • forelesninger
  • seminarer
  • studiegrupper
  • skriftlige oppgaver
  • observasjonspraksis
  • simulerings- og ferdighetstrening
  • klinisk praksis

  Gjennom hele utdanningen vektlegges arbeids- og undervisningsformer som fremmer integrering av teoretisk og praktisk kunnskap. Simulerings- og ferdighetstrening er integrert i nesten alle emner og utgjør en sentral del av utdanningen.

  Studentene tilegner seg ferdigheter gjennom praktisk trening med akuttmedisinsk utstyr, på attrapper, dukker og på hverandre.

  Ferdighetene settes i kontekst gjennom konstruerte situasjoner som skal håndteres enten ved enkle rollespill eller gjennom komplekse simuleringer.

  Du utvikler observatør- og paramedisinrollen gjennom veiledning og undervisning som fremmer refleksjon over egen yrkesutøvelse.

  Praksisfeltet er nært knyttet til simulerings- og ferdighetslæringen ved at en rekke klinisk aktive paramedisinere bidrar som lærere. Dette skaper en nær sammenheng mellom læringen og den kliniske hverdagen.

 • Praksis

  Praksisstudier utgjør omtrent en tredjedel av studiet og fordeles mellom praksis i ambulansetjenesten og ulike deler av primær- og spesialisthelsetjenesten.

  Praksis i bilambulansetjenesten er en naturlig og viktig del av dette studiet og du skal gjennom ca. 24 uker med praksis der.

  I tillegg er det 12 uker med praksis på ulike plasser i primær- og spesialisthelsetjenesten, slik som akuttmottak, legevakt og innen psykiatriomsorgen.

  Det skilles mellom kliniske studier, observasjonspraksis og ferdighetstrening.

  Kliniske praksis er veiledet og gjennomføres i ambulansetjenesten, samt primær- og spesialisthelsetjenesten. Praksis er en læringsarena som er i samspill med pasienter, pårørende, veiledere og andre helsearbeidere.

  Du skal gjennom utdanningen gjennomføre observasjonspraksis ved ulike samarbeidende institusjoner. Observasjonspraksis er ikke veiledet, men du skal beskrive og reflektere over dine erfaringer.

  Ferdighetstrening og studentøvelser gjennomføres ved universitetets simulerings- og ferdighetsenhet og er i samarbeid med klinikere fra praksisfeltet.

  Ferdigheter er personlig kunnskap som den enkelte utvikler gjennom utprøving og egen erfaring. Dette innebærer at du øver på og reflekterer over sentrale ferdigheter som kreves av en paramedisiner.

  Praksis for prehospitalt arbeid – paramedisin (student.oslomet.no).

 • Helsekrav

  I andre/tredje studieår starter du opp med det ambulanseoperative fagområdet.

  Her vil du blant annet gjennomgå opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy.

  For å få kompetansebevis for utrykningskjøretøy må du tilfredsstille de samme helsekravene som gjelder for førerkort klasse D (lovdata.no). Det betyr at dersom du ikke tilfredsstiller disse kravene, får du ikke gjennomført studiet.

  Du er selv er ansvarlig for å avklare at du fyller de medisinske helsekravene for førerkort klasse D.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  På paramedisin må du også regne med  

  • å bruke rundt 2000 kroner på uniform til simulerings- og ferdighetsenheten som du kjøper gjennom universitetet kort tid etter studiestart 
  • å bruke rundt 2000 kroner på egnede svarte sko til uniformen 
  • å bruke 25 000 til 40 000 kroner på å ta førerkort klasse C1 (avhengig av drivstoffutgifter og firma) 
  • utgifter til reise i forbindelse med praksis 

  Ved de fleste ambulansestasjoner i Norge er det behov for førerkort klasse C1 for liten lastebil. 

  Det er viktig at du prøver å skaffe deg førerkort klasse C1 så tidlig som mulig i utdanningen, fordi det er med på å styrke de kjøretekniske ferdighetene dine i forkant av utrykningsopplæring (KODE160), som per i dag dekkes av utdanningen. 

 • Hva kan du jobbe som?

  Hovedarbeidsstedene etter endt utdanning er bilambulansetjenesten og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

  Du kan også bli kvalifisert til arbeid i

  • båtambulansetjenesten
  • nødmeldesentralene som medisinsk operatør eller koordinator (både AMK og legevaktsentral)
  • akuttmottak, legevakt, helsehus og kommunale akuttmedisinske døgnenheter (KAD)
  • forsvaret sin sanitetstjeneste
  • luftambulansetjenesten som redningsmann
  • fergetrafikk som helsepersonell
  • undervisning av ambulansepersonell og annet helsepersonell

  Videre kvalifiserer utdanningen helsefaglig til å være søknadsberettiget for opptak til HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) Paramedisin, Nasjonal standard for redningsmenn (regjeringen.no).

 • Utveksling

 • Spesielle hensyn

  Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

  Med en bachelorgrad i paramedisin fra OsloMet kvalifiserer du også til ulike videreutdanninger og masterutdanninger ved flere andre universiteter i Norge og England.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

To studenter står ved siden av en sykeseng. En av de legger en oksygenmaske rundt munnen til en pasient.
Øver på ledelse, kommunikasjon og samhandling

For å bli en god sykepleier, radiograf, bioingeniør eller paramedisiner må man øve. Derfor samles studentene til felles simuleringsøvelse.