Studenter i praksis

Ergoterapi

Masterprogram

Under masterstudiet i ergoterapi kan du fordype deg i faget sammen med engasjerte lærere og studenter med erfaringer fra andre felt. Møt samfunnets behov for spesialisert kompetanse og bli kvalifisert til spennende stillinger. Studiet er i utgangspunktet på deltid, men det tilrettelegges for de som ønsker å studere på heltid.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for master i ergoterapi, deltid (student.oslomet.no). 

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad i ergoterapi eller tilsvarende grad i ergoterapi. 

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

  Relevant yrkespraksis er arbeid som ergoterapeut. Relevant utdanning er høyere utdanning innen helse- og sosialfag.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

   

 • Hva lærer du?

  Gjennom masterstudiet i ergoterapi lærer du hvilke helsefremmende intervensjoner som best fremmer aktivitet og samfunnsdeltakelse i befolkningen. I en heterogen og flerkulturell befolkning hvor flere lever lenger med ulike sykdommer, stilles det nye krav til kompetanse hos helsepersonell. Du vil utvikle spesialisert kompetanse for å møte disse samfunnsutfordringene.

  Du lærer deg å analysere, utvikle og tilpasse intervensjoner. Kompetansen kan du bruke til å sette sammen skreddersydde, målrettede tiltak som gjør det mulig for mennesker å delta i hverdags- og arbeidsliv til tross for nedsatt sosial, psykisk eller fysisk funksjon. Tiltak i tråd med universell utforming vil være sentralt i studiet, det samme gjelder tilrettelegging i barnehager, skoler og arbeidsplasser.

  Nye teknologiske løsninger skaper både muligheter og utfordringer. Du lærer hvordan ny teknologi kan fremme aktivitet og deltakelse, uten at det blir et hinder for grupper som ikke mestrer de nye verktøyene.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om:
  • Intervensjoner som muliggjør deltakelse i hverdags- og arbeidsliv
  • Vitenskapsteori og forskningsmetoder med spesiell relevans for helsefagene
  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:
  • Analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i ergoterapiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
  • Analysere og anvende teorier, modeller og strategier for intervensjoner
  • Utvikle, analysere og evaluere intervensjoner for hverdags- og arbeidsliv
  • Bidra til å minske avstanden mellom forskning og praksis
  • Belyse ulike problemstillinger innen ergoterapi ved hjelp av ulike forskningsdesign og metoder

  Ved gjennomført masterstudium kan du analysere relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger og reflektere over forholdet mellom kunnskap, profesjonsutøvelse og etikk. Du vet hvordan du skal kommunisere analyser, resultater og konklusjoner til spesialister og allmennheten, og kan bidra til bedre beslutninger innen praksis, politikk og samfunn.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet går over fire år på deltid, men du kan også fullføre studiet på kortere tid. Alle emnene er obligatoriske, og det anbefales at du fullfører i rekkefølgen som er oppsatt.

  1. og 2. studieår gjennomfører du de obligatoriske emnene.

  3. og 4. studieår bruker du på å skrive masteroppgaven.

  Følgende arbeids- og undervisningsformer brukes i studiet:

  • Forelesninger
  • Seminarer
  • Studentsamarbeid
  • Veiledning
  • Selvstudier

  I løpet av masterstudiet har du to arbeidskrav i form av obligatorisk deltakelse.

  Raskere gjennomføring av studiet

  Det er mulighet til å gjennomføre Master Ergoterapi deltid raskere enn 4 år. Ønsker du raskere progresjon kan oppmelding skje i studentverktøyet Studentweb etter nødvendig veiledning fra fagansatte eller administrasjon. Fullfører du raskere enn 4 år må du selv be om vitnemål ved å henvende det til studiehenvendelser-hv@oslomet.no.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

 • Hva kan du jobbe som?

  En mastergrad i ergoterapi vil styrke profesjonsutøvelsen i alle typer stillinger, og kvalifiserer til leder-, utdannings- og fagutviklingsstillinger, og til opptak i doktorgradsstudium.

  Eksempler på aktuelle stillinger kan være:
  • Fagutviklings- og planarbeid innenfor alle nivåer i helse-, velferds- og omsorgstjenesten
  • Klinisk arbeid som bygger på spesialkompetanse
  • Undervisnings- og veiledningsoppgaver innenfor ergoterapi ved universiteter, høyskoler og institusjoner
  • Koordinering av større kliniske forskningsprosjekter
  • Undervisning og veiledning av kolleger, medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Utveksling

  OsloMet har institusjonsavtaler med læresteder og forskningsinstitusjoner i flere land. For interesserte studenter vil det bli tilrettelagt for å ta emner utenlands.

  Det er særlig aktuelt å gjennomføre arbeidet med masteroppgaven ved læresteder eller forskningsinstitusjoner der det er etablert internasjonalt samarbeid.

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program? 

  Forskerlinjen er et tilbud til heltidsstudenter ved utvalgte masterprogram.

  Forskerlinje i helsevitenskap

 • Spesielle hensyn

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Studenthistorier

Tre studenter med laptoper på et rundt bord

Masterstudiet i ergoterapi gir deg spesialisert kompetanse

Selma Licina, Maren Høgblad Aas og Linda Minh Le gikk rett fra bachelor til masterstudiet i ergoterapi.

Nyheter

Viktig å styrke ergoterapeuters kompetanse

- Studentene bidrar til å styrke fagutvikling og forskning. De er med på å sikre at pasienter mottar kunnskapsbaserte ergoterapitjenester.

Portrett av professor Unni Sveen ved OsloMet ute på campus.