Studenter i praksis

Ergoterapi, master i helsevitenskap

Masterprogram

I dette studiet lærer du hvilke tiltak som fremmer aktivitet og samfunnsdeltagelse i befolkningen. Hvordan kan man tilby skreddersydde, målrettede tiltak som gjør det mulig for mennesker å delta i hverdags- og arbeidsliv til tross for nedsatt sosial, psykisk eller fysisk funksjon? Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende i ergoterapi. Søkere må ha norsk autorisasjon som ergoterapeut.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Du må velge ønsket spesialisering når du søker om opptak til masterstudiet i helsevitenskap.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6068

   

 • Hva lærer du?

  Ergoterapi handler om intervensjoner som fremmer aktivitet og samfunnsdeltakelse i befolkningen. I en heterogen og flerkulturell befolkning hvor flere lever lenger med ulike sykdommer, stilles det nye krav til kompetanse hos helsepersonell. Denne spesialiseringen vil gi kompetanse for å møte aktivitets- og deltakelsesutfordringer som kan knyttes til slike endringer i samfunnet.

  Du vil lære å utvikle og evaluere intervensjoner. Kompetansen kan brukes til å sette sammen skreddersydde, målrettede tiltak som gjør det mulig for mennesker å delta i hverdags- og arbeidsliv til tross for nedsatt sosial, psykisk eller fysisk funksjon. Nye teknologiske løsninger skaper både muligheter og utfordringer. Spesialiseringen vil gi studentene et utgangspunkt for å analysere disse mulighetene, gjennom forskning på hverdags- og arbeidsliv hvor slike løsninger tas i bruk.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom studiet vil du følge flere fellesemner som gjelder for alle spesialiseringene i master i helsevitenskap. I tillegg skal du fordype deg innen din valgte spesialisering. Se punktet "studiets oppbygging" for mer informasjon.

  Gjennom studiet benyttes flere varierte og studentaktive læringsformer. Forelesninger blir som regel benyttet for å introdusere nytt fagstoff. I seminarundervisning er det fokus på dialog og diskusjon mellom faglærere og studenter.

  Du vil i løpet av studiet bruke flere former for digitale læringsressurser, seminarer og forelesninger kan også være digitale. Skriftlige oppgaver, veiledning og oppøving i ferdigheter i akademisk skriving står sentralt i alle deler av studiet. Du må være forberedte på høy grad av egenaktivitet og selvstudier som innebærer både individuelt arbeid og samarbeid med medstudenter.

 • Hva kan du jobbe som?

  En mastergrad i ergoterapi vil styrke profesjonsutøvelsen i alle typer stillinger, og kvalifiserer til leder-, utdannings- og fagutviklingsstillinger, og til opptak i doktorgradsstudium.

  Eksempler på aktuelle stillinger kan være:
  • Fagutviklings- og planarbeid innenfor alle nivåer i helse-, velferds- og omsorgstjenesten
  • Klinisk arbeid som bygger på spesialkompetanse
  • Undervisnings- og veiledningsoppgaver innenfor ergoterapi ved universiteter, høyskoler og institusjoner
  • Koordinering av større kliniske forskningsprosjekter
  • Undervisning og veiledning av kolleger, medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Utveksling

  OsloMet har institusjonsavtaler med læresteder og forskningsinstitusjoner i flere land. For interesserte studenter vil det bli tilrettelagt for å ta emner utenlands.

  Det er særlig aktuelt å gjennomføre arbeidet med masteroppgaven ved læresteder eller forskningsinstitusjoner der det er etablert internasjonalt samarbeid.

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Tre studenter med laptoper på et rundt bord

Masterstudiet i ergoterapi gir deg spesialisert kompetanse

Selma Licina, Maren Høgblad Aas og Linda Minh Le gikk rett fra bachelor til masterstudiet i ergoterapi.

Nyheter

Viktig å styrke ergoterapeuters kompetanse

- Studentene bidrar til å styrke fagutvikling og forskning. De er med på å sikre at pasienter mottar kunnskapsbaserte ergoterapitjenester.

Portrett av professor Unni Sveen ved OsloMet ute på campus.