English version
Kaja Larsen Østerud

Kaja Larsen Østerud

Kort om

Jeg er forsker II (seniorforsker) ved NOVA, seksjon for helse- og velferdsforskning. Jeg har en master i arbeid- og organisasjonspsykologi fra UiO (2011) ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk fra OsloMet (2022). I doktorgradsavhandlingen min undersøkte jeg arbeidsgiveres holdninger til funksjonshemmede arbeidssøkere og til sysselsettingspolitikk for funksjonshemmede. 

Temaene jeg forsker på er relatert til arbeidsliv og velferdstjenester, og jeg er tilknyttet prosjekter som omhandler diskriminering i arbeidslivet, kommunale tjenester til familier med funksjonshemmede barn og langtidsvirkninger av koronapandemien for unge med funksjonsnedsettelser.

Jeg har kvalitativ metodekompetanse med fokus på dybdeintervjer, fokusgruppeintervjuer og observasjon.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi   Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Diskriminering - arbeidsmarkedet   Velferdstjenester   Funksjonshemmming

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Østerud, Kaja Larsen; Vedeler, Janikke Solstad; Framstad, Nora Birgitte (2023). The exclusionary potential of work inclusion policies: Employers addressing their responsibilities towards disabled people. Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (Red.). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. s. 64-76. Routledge.

Østerud, Kaja Larsen (2022). Mental illness stigma and employer evaluation in hiring: Stereotypes, discrimination and the role of experience. Sociology of Health and Illness .

Østerud, Kaja Larsen (2022). A balancing act: The employer perspective on disability disclosure in hiring. Journal of Vocational Rehabilitation . Vol. 56.

Østerud, Kaja Larsen; Vedeler, Janikke Solstad (2022). Disability and Regulatory Approaches to Employer Engagement: Cross-National Challenges in Bridging the Gap between Motivation and Hiring Practice. Social Policy and Society .

Østerud, Kaja Larsen (2022). Disability Discrimination: Employer Considerations of Disabled Jobseekers in Light of the Ideal Worker. Work, Employment and Society .

Bjørnshagen, Vegar; Østerud, Kaja Larsen (2021). Diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet – funn fra et felteksperiment og oppfølgingsintervjuer. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 3.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1504-7989-2...

Østerud, Kaja Larsen (2020). Leading the Way? State Employers’ Engagement with a Disability Employment Policy. Nordic Journal of Working Life Studies .
https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/122196

Lone, Jon Anders; Bjørklund, Roald Arild; Østerud, Kaja Brynildsen; Anderssen, Line; Hoff, Thomas; Bjørkli, Cato Alexsander (2014). Assessing knowledge-intensive work environment: General versus situation-specific instruments. European Journal of Work and Organizational Psychology . Vol. 23.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig