English version
Kaja Larsen Østerud

Kaja Larsen Østerud

Kort om

Jeg er forsker II (seniorforsker) ved NOVA, seksjon for helse- og velferdsforskning. Jeg har en master i arbeid- og organisasjonspsykologi fra UiO (2011) ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk fra OsloMet (2022). I doktorgradsavhandlingen min undersøkte jeg arbeidsgiveres holdninger til funksjonshemmede arbeidssøkere og til sysselsettingspolitikk for funksjonshemmede. 

Temaene jeg forsker på er relatert til inkludering, diskriminering og velferdsstaten. Funksjonshemming og livsvilkår for personer med funksjonsnedsettelser i Norge er et sentralt forskningsområde. Eksempelvis forsker jeg på diskriminering og inkludering i arbeidslivet, tjenester til familier med funksjonshemmede barn, langtidsvirkninger av koronapandemien for unge med funksjonsnedsettelser, og inkluderende praksis i skole og barnehage.

Jeg har kvalitativ metodekompetanse med fokus på dybdeintervjer og observasjon.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi   Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Diskriminering - arbeidsmarkedet   Velferdstjenester   Funksjonshemmming

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Østerud, Kaja Larsen ; Skjønsberg, Eia Elena ; Albertini Früh, Elena (2024). “My child is my job now” – Care, work and careers of mothers with disabled children in the Norwegian welfare state. Social Science and Medicine.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.117097

Østerud, Kaja Larsen ; Anvik, Cecilie Høj (2023). ‘It's not really Michael who wears me out, it's the system’: The hidden work of coordinating care for a disabled child. 20 s. Critical Social Policy. Vol. 44.
https://doi.org/10.1177/02610183231199661

Østerud, Kaja Larsen ; Vedeler, Janikke Solstad ; Framstad, Nora Birgitte (2023). The exclusionary potential of work inclusion policies: Employers addressing their responsibilities towards disabled people. Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (Red.). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. s. 64-76. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003347279-6

Albertini Früh, Elena ; Østerud, Kaja Larsen ; Vedeler, Janikke Solstad ; Anvik, Cecilie Høj; Jacobsen, Sigurd Eid (2023). Er koordinatorordningen for familier med funksjonshemmede barn bærekraftig?. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 9.
https://doi.org/10.18261/tfo.9.2.7

Østerud, Kaja Larsen (2022). Mental illness stigma and employer evaluation in hiring: Stereotypes, discrimination and the role of experience. Sociology of Health and Illness.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.13544

Østerud, Kaja Larsen (2022). Disability Discrimination: Employer Considerations of Disabled Jobseekers in Light of the Ideal Worker. Work, Employment and Society.
https://doi.org/10.1177/09500170211041303

Østerud, Kaja Larsen (2022). A balancing act: The employer perspective on disability disclosure in hiring. 13 s. Journal of Vocational Rehabilitation. Vol. 56.
https://doi.org/10.3233/JVR-221192

Østerud, Kaja Larsen ; Vedeler, Janikke Solstad (2022). Disability and Regulatory Approaches to Employer Engagement: Cross-National Challenges in Bridging the Gap between Motivation and Hiring Practice. Social Policy and Society.
https://doi.org/10.1017/S1474746422000021

Bjørnshagen, Vegar ; Østerud, Kaja Larsen (2021). Diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet – funn fra et felteksperiment og oppfølgingsintervjuer. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 3.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04

Østerud, Kaja Larsen (2020). Leading the Way? State Employers’ Engagement with a Disability Employment Policy. Nordic Journal of Working Life Studies.
https://doi.org/10.18291/njwls.122196

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig