English version
Lars Bjarne Kristofersen

Lars Bjarne Kristofersen

Kort om

Jeg er sosiolog av fagbakgrunn, men har erfaring fra fler- og tverrfaglig forskningssamarbeid. Jeg har fem års erfaring som forskningsleder ved NOVA, de to siste årene mens vi var blitt en del av HiOA. Jeg arbeidet i 2014-2015 med samarbeidet mellom Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA 1, dvs NOVA/AFI) og det øvrige HiOA.
Jeg kom til NOVA som forsker II i 2006. Har erfaring med longitudinelle studier av barn og unge med barnevernserfaring og med studier av barnefattigdom. Har og forskningserfaring på feltet samarbeid mellom hjelpetjenester for barn og unge. Arbeidet før dette om lag 20 år som forsker II ved Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) med prosjekter om bl.a. barns og unges helse og levekår, barnevernstudier samt evaluering av Opptrappingsplanen psykisk helse. Arbeidet før det ca. 10 år i Statistisk sentralbyrå (SSB) med helseundersøkelser/analyser av sosiale ulikheter i dødelighet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Barnevern   Fattigdomsforskning   Barn og unge   Hjelpetjenester   Barns levekår   Helseforhold   Longitudinelle studier

Administrative arbeidsområder

Forskningsformidling

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Kristofersen, Lars Bjarne (2018). Regionale variasjoner i barneverntiltak: Et gammelt problem i ny drakt?. Fontene forskning. Vol. 11.
http://fonteneforskning.no/forskningsartikler/regi

Hydle, Ida Marie ; Kristofersen, Lars Bjarne (2018). Kan «Glassjenta» vise vei til nødvendige forvaltningsreformer i Norge?. Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune (Red.). Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. s. 207-227. Fagbokforlaget.

Kristofersen, Lars B ; Sverdrup, Sidsel (2013). Følger av oppvekst med rus og psykiske helseproblemer i familien. Hammer, Torild; Hyggen, Christer (Red.). Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. s. 110-128. Gyldendal Akademisk.

Winsvold, Aina; Kristofersen, Lars B (2012). Levekårene for unge voksne i barnevern - en tverrfaglig utfordring. Barn i Norge.

Kristofersen, Lars B (2009). Barnevernsbarn - i risikosonen også som voksne. Talseth, Randi; Vea, Ingeborg (Red.). Barn i Norge 2009. Omsorgssvikt i offentlig regi. s. 18-27. Organisasjonen voksne for barn.

Clausen, Sten-Erik; Kristofersen, Lars B (2008). Barnevern 1990-2011: En longitudinell studie av registerdata. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 85.

Kristofersen, Lars B (2008). Barns opplevelse av familieøkonomien og egne økonomiske ressurser. Sandbæk, Mona (Red.). Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. s. 163-172. NOVA.

Kristofersen, Lars B (2008). Barns skolehverdag: Prestasjoner, sosiale relasjoner og trivsel. Sandbæk, Mona (Red.). Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. s. 127-148. NOVA.

Kristofersen, Lars B (2008). Fritid og sosial deltakelse. Sandbæk, Mona (Red.). Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. s. 149-162. NOVA.

Holm-Hansen, Jørn ; Firsov, Mikhail V.; Kristofersen, Lars Bjarne ; Malik, Larisa S.; Mardakhaev, Lev V.; Myrvold, Trine (2005). Alternatives to orphanages in Northwest Russia: Preconditions and obstacles in policy development. Holm-Hansen, Jørn (Red.). Placement of Orphans – Russian and Nordic experiences. s. 62-79. NIBR- OsloMet.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig