En gruppe studenter øver på livreddende førstehjelp på en dukke.

Paramedisin

Bachelorprogram

Som paramedisiner er du sykehusets forlengede arm, og arbeider selvstendig med syke og skadde pasienter. Ofte er paramedisineren det første eller eneste helsepersonellet pasienter møter, og en paramedisiner må kunne ta riktige og raske beslutninger i krevende situasjoner.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 55,5
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 47,1

  Opptakskrav

 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 554.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på bachelor.

 • Hva lærer du?

  Du vil lære at teori og praksis går hånd i hånd som paramedisiner. Det er en krevende utdannelse hvor du får høy faglig kunnskap, godt innlærte akuttmedisinske ferdigheter og trening i å ta etisk funderte valg i møte med mennesker i en krevende situasjon.

  Arbeidsdagen til en paramedisiner er variert. Hovedmålet er å yte prehospital helsehjelp til pasienter med plutselig sykdom eler skade. Yrket krever at du har en god fysisk og psykisk robusthet, og at du har handlekraft og evne til å løse problemer i vanskelige situasjoner.

  Du vil lære hvordan man foretar prehospital diagnostikk (hva er årsaken til pasientens sykdom eller hva er skaden), hvordan man overvåker og behandler pasienter med kronisk og akutt sykdom eller skade og hvordan man jobber sammen med andre nødetater og annet helsepersonell.

  I første studieår vil du lære om:

  • Etiske problemstillinger knyttet til medisinsk behandling
  • Kulturell kunnskap relatert til en paramedisiners hverdag
  • Menneskets anatomi og fysiologi
  • Legemiddellære
  • Sykdomslære
  • De vanligste akuttmedisinske tilstandene og skadene, og hvordan håndtere disse

  I andre år vil du lære om:

  • Ambulanseoperative fagområdet – hvordan man jobber i ambulansetjenesten
  • Praksis i ambulansetjenesten
  • Psykiske lidelser, rusproblematikk og profesjonell kommunikasjon
  • Konflikthåndtering
  • Særskilte akuttmedisinske etiske utfordringer
  • Folkehelse og forvaltning
  • Kunnskapsbasert praksis

  I tredje studieår vil du lære om:

  • Akuttmedisinske problemstillinger og tilstander for særskilt sårbare eller kompliserte pasientgrupper slik som de med sammensatte lidelser, eldre, rusavhengige, mv.
  • Undersøkelse og behandling av akutt syke og skadde barn
  • Graviditet og fødsel
  • Praksis i ambulansetjenesten
  • Praksis i primær- og spesialisthelsetjenesten
  • Paramedisinyrkets kunnskapsgrunnlag gjennom arbeid med bacheloroppgaven

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom hele utdanningen vektlegges arbeids- og undervisningsformer som fremmer integrering av teoretisk og praktisk kunnskap.

  Du vil ha undervisningsformer som:

  • Forelesninger
  • Seminarer
  • Studiegrupper
  • Skriftlige oppgaver
  • Observasjonspraksis
  • Simulerings- og ferdighetstrening
  • Klinisk praksis

  Ferdighetstrening og bekledning

  Simulerings- og ferdighetstrening er integrert i nesten alle emner og utgjør en sentral del av utdanningen. Studentene tilegner seg ferdigheter gjennom praktisk trening med akuttmedisinsk utstyr, på attrapper, dukker og på hverandre. Ferdighetene settes i kontekst gjennom konstruerte situasjoner som skal håndteres enten ved enkle rollespill eller gjennom komplekse simuleringer. De utvikler observatør- og paramedisinrollen gjennom veiledning og undervisning som fremmer refleksjon over egen yrkesutøvelse. Praksisfeltet er nært knyttet til simulerings- og ferdighetslæringen ved at en rekke klinisk aktive paramedisinere bidrar som lærere. Dette skaper en nær sammenheng mellom læringen og den kliniske hverdagen.  

  Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

  Les mer om ferdighetstrening og bekledning (student.oslomet.no).

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Du må også betale for uniform til å bruke på simulerings- og ferdighetsenheten. Uniformen koster omkring 2000 kroner, og kjøpes gjennom universitetet kort tid etter studiestart.

  Du får dekket økonomiske kostnader til grunnpakken for kompetansebevis for utrykningskjøring i løpet av studiet. 

  Eventuelle økonomiske utgifter til kjøretøyklasse, som for eksempel C1 (liten lastebil), må studenten selv dekke.

 • Helsekrav

  I andre/tredje studieår starter du opp med det ambulanseoperative fagområdet. Her vil du blant annet gjennomgå opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy.

  For å få kompetansebevis for utrykningskjøretøy må du tilfredsstille de samme helsekravene som gjelder for førerkort klasse D (lovdata.no). Det betyr at dersom du ikke tilfredsstiller disse kravene, får du ikke gjennomført studiet.

  Du er selv er ansvarlig for å avklare at du fyller de medisinske helsekravene for førerkort klasse D.

 • Hva kan du jobbe som?

  Hovedarbeidsstedene etter endt utdanning er bilambulansetjenesten og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

  Du kan også bli kvalifisert til arbeid i

  • båtambulansetjenesten
  • nødmeldesentralene som medisinsk operatør eller koordinator (både AMK og legevaktsentral)
  • akuttmottak, legevakt, helsehus og kommunale akuttmedisinske døgnenheter (KAD)
  • forsvaret sin sanitetstjeneste
  • luftambulansetjenesten som redningsmann
  • fergetrafikk som helsepersonell
  • undervisning av ambulansepersonell og annet helsepersonell
 • Praksisplass

  Praksisstudier utgjør omtrent en tredjedel av studiet og fordeles mellom praksis i ambulansetjenesten og ulike deler av primær- og spesialisthelsetjenesten.

  Praksis i bilambulansetjenesten er en naturlig og viktig del av dette studiet og du skal gjennom ca. 24 uker med praksis der. I tillegg er det 12 uker med praksis på ulike plasser i primær- og spesialisthelsetjenesten, slik som akuttmottak, legevakt og innen psykiatriomsorgen.

  Det skilles mellom kliniske studier, observasjonspraksis og ferdighetstrening.

  Kliniske praksis

  Kliniske praksis er veiledet og gjennomføres i ambulansetjenesten, samt primær- og spesialisthelsetjenesten. Praksis er en læringsarena som er i samspill med pasienter, pårørende, veiledere og andre helsearbeidere.

  Observasjonspraksis

  Studenten skal gjennom utdanningen gjennomføre observasjonspraksis ved ulike samarbeidende institusjoner. Observasjonspraksis er ikke veiledet, men studenten skal beskrive og reflektere over sine erfaringer.

  Simulerings- og ferdighetstrening

  Ferdigheter er personlig kunnskap som den enkelte utvikler gjennom utprøving og egen erfaring. Dette innebærer at studentene øver på og reflekterer over sentrale ferdigheter som kreves av en paramedisiner.

  Ferdighetstrening og studentøvelser gjennomføres ved universitetets simulerings- og ferdighetsenhet og er i samarbeid med klinikere fra praksisfeltet.

  Les mer om praksis for prehospitalt arbeid – paramedisiner på student.oslomet.no.

 • Utveksling

 • Videre studiemuligheter

  En bachelorgrad i prehospitalt arbeid - paramedisin kvalifiserer for opptak til en rekke masterstudier i helsefag.

  Særlig relevant er master i Prehospital Critical Care ved Universitetet i Stavanger (uis.no) eller MSc. Paramedics ved University of Hertfordshire (applycpd.com).

  Videre kvalifiserer utdanningen helsefaglig til å være søknadsberettiget for opptak til HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) Paramedisin (se forøvrig Nasjonal standard for redningsmenn (regjeringen.no)).

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.