To studenter holder presentasjon.

Økonomi og administrasjon – siviløkonom og statsautorisert revisor

Masterprogram

Studiet gjør deg rustet for ledende stillinger og avanserte oppgaver i næringsliv og offentlig forvaltning. Etter endt utdanning blir du siviløkonom og kan bli statsautorisert revisor.

Du må velge én av masterstudiets fire fordypningsområder. Dette vil gi deg spesialisert innsikt og avansert kunnskap. Fordypningsområdene er:

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorutdanning i økonomi og administrasjon eller tilsvarende.

  Bachelorutdanningen må tilfredsstille bestemte fagkrav.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger.

  Poenggrense ved forrige opptak

  3,36

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6036

 • Hva lærer du?

  Du må velge én av studiets fire fordypninger.

  • Finansiell økonomi

   Spesialiseringen i finansiell økonomi gir kunnskap om hvordan verdiskapingen i en virksomhet skal måles, analyseres og styres på en best mulig måte. Kursene dekker de viktigste aspekter ved moderne finansmarkeder, deres virkemåte samt disse markedenes interaksjon med økonomien forøvrig.

  • Regnskap og revisjon

   Spesialisering i regnskap vil gi deg kompetanse innen finansregnskap, rapportering av ikke-finansiell informasjon, bruk av regnskapstall for analyse, verdsettelse, intern kontroll, revisjon, skatt og foretaksrett.

   Profilen vil gi deg god forståelse for hvordan du skal lage, lese og analysere finansregnskap og annen rapportering. Du vil også lære viktigheten av god internkontroll for å sikre høy kvalitet på regnskapsrapportering.

  • Strategi og ledelse

   Denne spesialiseringen gir innsikt i ledelse, arbeidsmiljø og personalarbeid, strategi og konkurranse, internasjonalisering, innovasjon og kunnskapsutvikling.

   Strategi handler om å tiltak for å oppnå langsiktige mål særlig med sikte på tilpasning til konkurransesituasjon og andre forhold i omgivelsene.

   Bedrifter utfordres stadig av endringer i økonomien som kan skyldes endringer i for eksempel teknologi, offentlige reguleringer og klima og miljø.

   Forretningsutvikling gjennom innovasjon og internasjonalisering er viktige fordypningstemaer.

   I denne profilen lære man hva som motiverer ledere og ansatte til å forfølge mål enten det er profittmaksimerende motiver ønske om å bidra til en bedre verden eller for å oppfylle et oppdrag til beste for innbyggerne.

   Man lærer om godt arbeidsmiljø i form av relasjoner mellom medarbeidere og mellom ledere og medarbeidere.

  • Økonomisk analyse

   Velger du økonomisk analyse, får du spesialisert innsikt i hvordan ulike markeder fungerer og kunnskap om økonomiske modeller som forklarer hvordan konsumenter og produsenter tilpasser seg markedet. Du lærer også om betydningen av naturressurser, pengepolitikk og hvordan oljefondet påvirker norsk økonomi.

  Uansett hvilken fordypning du velger, får du inngående kunnskap om statistisk metode, modeller og kvantitative data i forskningsprosesser. Du lærer deg å relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg – og bruker det i arbeidet ditt med masteroppgaven.

  Gjennom studiet lærer du deg å analysere strategiske problemstillinger for selskaper. Du forholder deg kritisk til ulike informasjonskilder, modeller og metoder, og bruker disse når du formulerer faglige resonnementer.

  Ved fullført studium kan du bruke økonomisk-administrative kunnskaper og ferdigheter på nye områder, du kan takle krevende utviklingsprosesser og kommuniserer problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og allmennheten.

  Du må ha tre års relevant praksis etter utdanning for å oppnå tittelen statsautorisert revisor (finanstilsynet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Valgemner
  1. semester
  2. semester
  Hovedprofil: Finansiell økonomi
  1. semester
  2. semester
  Hovedprofil: Strategi, organisasjon og ledelse
  1. semester
  2. semester
  Hovedprofil: Økonomisk analyse
  1. semester
  2. semester
  Hovedprofil: Regnskap og revisjon
  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  Valgemner
  3. semester
  Hovedprofil: Finansiell økonomi
  3. semester
  4. semester
  Hovedprofil: Strategi, organisasjon og ledelse
  3. semester
  4. semester
  Hovedprofil: Økonomisk analyse
  3. semester
  4. semester
  Hovedprofil: Regnskap og revisjon
  3. semester
  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Valg av fordypning gjør du etter at du har startet på studiet. Du får mer informasjon ved studiestart. Fristen for å velge fordypning vil være i starten av høstsemesteret.

  I tillegg velger du en støttefordypning blant en av de andre fordypningene. Oppbyggingen med hovedfordypning og støttefordypning sikrer at du blir spesialist og generalist, noe som er kjennetegnet på en siviløkonom.

  Obligatoriske emner

  De obligatoriske emnene er lagt tidlig i studieløpet, disse gir forkunnskaper for å gjennomføre fordypningsemner og masteroppgaven senere i studieløpet.

  Masteroppgave

  Du får tildelt veileder til arbeidet med masteroppgaven i tredje semester, og jobber for fullt med masteroppgaven i fjerde semester.

  Undervisningsformer

  Undervisningsformen i de fleste emnene er en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, skriftlige arbeider og presentasjoner. Pensum er hovedsakelig på engelsk, mens undervisningen stort sett foregår på norsk.

  Forelesning
  30 %
  Egenstudier
  40 %
  Oppgaveløsning
  30 %
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet kvalifiserer til å utføre økonomiske og administrative oppgaver og utredningsarbeid på høyt nivå i næringsliv og offentlig forvaltning.

  Med et masterstudium i økonomi og administrasjon vil du kunne gå inn i ledende stillinger eller stillinger med personalansvar. Studiet kvalifiserer også til doktorgradsstudier og forskerkarriere.

  Finansiell økonomi

  Masterprofilen i finansiell økonomi er spesielt aktuell for deg som sikter deg inn mot det private næringsliv. Dette gjelder særlig finans- og strategifunksjoner i større foretak, bank og forsikring, meglerhus, kapitalforvaltning, investeringsbanker og konsulentselskaper, i tillegg til offentlige institusjoner som sentralbanker og departementer.

  Regnskap og revisjon

  Spesialiseringen regnskap og revisjon gir graden master i regnskap og revisjon og oppfyller utdanningskravene for å kunne søke Finanstilsynet om å bli statsautorisert revisor.

  Spesialiseringen er særlig innrettet mot deg som skal arbeide som revisorer, og det er særlig gode karrieremuligheter i de store revisjonsfirmaene. Denne spesialiseringen passer også godt for deg som ønsker å jobbe i for eksempel regnskapsavdelinger.

  Regnskapskompetanse er også viktig i en rekke jobber som anvender regnskapstall som for eksempel analytikere, controllere, etterforskere av økonomisk kriminalitet og i tilsynsorganer.  

  Strategi og ledelse

  Denne spesialiseringen passer godt for arbeid i konsulentselskaper og stabsfunksjoner i større selskaper så vel som i generell ledelse utover i karrieren.

  Typiske arbeidsoppgaver kan være innenfor markedsanalyse, markedsføringsledelse, forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og HR. I kombinasjon med støtteemner fra finans og økonomisk analyse samt regnskap gir denne fordypning grunnlag for karriere i mange bransjer samt offentlig sektor.

  Økonomisk analyse

  Med spesialisering i økonomisk analyse kan du få jobber både i privat og offentlig sektor, som konsulent og analytiker. Du kan jobber i bank, med forsikring og i konsulentbransjen. Blant arbeidsgivere i det offentlige er Norges Bank, departementer og regulerende myndigheter som NVE og konkurransetilynet.

 • Utveksling

  Det vil være muligheter for å dra på utenlandsopphold i tredje semester. Emnene ved den utenlandske utdanningsinstitusjonen må forhåndsgodkjennes av Handelshøyskolen, for å sikre at studentene oppfyller kravene til hovedprofil/støtteprofil etter endt utdanning. 

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Videre studiemuligheter

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Emilie og Therese, to unge kvinner, er pent kledd, har hver sitt pappkrus med kaffe og står ute foran moderne bygninger i Barcode.
Master i økonomi og administrasjon ga drømmejobb i Bjørvika

Emilie Hattestad (24) og Therese Ødegaard (25) skrev masteroppgave om digital transformasjon i bank- og forsikringsbransjen – og gikk begge rett ut i jobb i samme revisjonsfirma.