6 studenter prater rundt legging av murstein

Yrkesfaglærerutdanning

Bachelorprogram

Er du fagarbeider og ønsker å jobbe med opplæring i skole eller arbeidsliv? Da kan yrkesfaglærerutdanningen være noe for deg.

 • Studieretninger

  • Bygg- og anleggsteknikk

   Som fremtidig yrkesfaglærer i bygg- og anleggsteknikk skal du jobbe med elever og lærlinger som både skal bygge nytt og ta vare på eksisterende bygningsmasse og infrastruktur. Du skal ha kompetanse i bruk av menneskelige og materielle ressurser, og ha kunnskap om krav til produkter, arbeidets utførelse, og oppbyggingen av konstruksjoner og anlegg. 

   Yrkesfaglærerutdanningen i bygg- og anleggsteknikk skal bidra til at du kan legge til rette for elever og lærlingers utvikling av kompetanse i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kvaliteten på eget arbeid. HMS er en sentral del av arbeidsutførelsen. Som yrkesfaglærer skal du også videreføre kunnskap om bygg og anleggsbransjenes historie, og utvikling av kulturarven som ligger i de ulike yrkene. Læringsarbeid om identitet som verdsetter de etiske grunnprinsippene for bransjen er også sentralt i utdanningen. 

   Som student får du også utvikle kompetanse i kommunikasjon, samarbeid og teknologi. Teknologibruken i bygg- og anleggsteknikk er knyttet til digitale programmer og verktøy for å planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsprosesser, og for å beregne, tegne og kvalitetssikre eget arbeid.

  • Håndverk, design og produktutvikling

   Du vil få mulighet til å utvikle dine håndverksferdigheter og din evne til kritisk tenkning ved å gå i dybden av eget yrkesfag, utover fag- og svennebrevnivå.  Du skal i løpet av studiet få innsikt i det som er felles for yrkene som inngår i utdanningsprogrammet, men også få oversikt over de forskjellige yrkenes særpreg.

   Yrkene i utdanningsprogrammet er innovative, problemløsende og endrer seg i takt med samfunnet. Du får mulighet til å utvikle kompetanse i bærekraftig produksjon som er nytenkende og fremtidsrettet. Studiet skal også bidra til din kreative utvikling og din kjennskap til bruk av relevant teknologi.

   I studiet brukes materialer og utstyr fra yrker som inngår i utdanningsprogrammet i videregående opplæring. Fellesundervisningen vil legge vekt på følgende tre materialgrupper; tekstil, tre og metall. Andre materialer vil kunne tilpasses individuelt etter behov.

  • Elektrofag

   Utdanningen tar utgangspunkt i din egen yrkesfaglige kompetanse, for så å videreutvikle den til relevant elektrokompetanse som yrkesfaglærer.  Denne kompetansen skal gi grunnlag for å kunne begrunne og utvikle forståelse for dagens og morgendagens systemløsninger i yrkesfagene innen elektro. Det vil legges vekt på el.-sikkerhet og kommunikasjonssikkerhet i tråd med reguleringer fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Andre lovreguleringer og sertifiseringer innenfor flyfag og skip, fiskefartøy og andre flyttbare innretninger skal være i tråd med internasjonale konvensjoner. Studiet legger opp til å utvikle bredde- og dybdekompetanse gjennom enkle, sammensatte og avanserte el-systemer. 

   I forbindelse med det grønne skiftet og den teknologiske utviklingen, er blant annet digitalisering og robotisering sentrale elementer i yrkeskunnskapen når vi utdanner yrkesfaglærere i elektro i spenningsfeltet mellom moden og ny teknologi.

  • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

   Som student får du utvikle dine håndverksferdigheter og øve på kritisk tenkning ved å gå i dybden av eget yrkesfag, utover fag- og svennebrevnivå. Yrkene som inngår i det yrkesfaglige utdanningsprogrammet i videregående opplæring er

   • frisør
   • blomsterdekoratør
   • interiørkonsulent
   • profileringsdesign
   • utstillingsdesign/ eksponeringsdesign
   • maskør- og parykkmaker

   Studiet gir innsikt i felleselementer og særtrekk disse yrkene imellom. 

   Yrkene i utdanningsprogrammet er innovative, problemløsende og endrer seg i takt med samfunnet. Opplæringen har derfor fokus på bærekraftig produksjon som er nytenkende og fremtidsrettet. Kjernen i yrkesutøvelsen i fagene er produktutvikling, nytenking og skaperevne gjennom hele prosessen fra idé til ferdig produkt, med utgangspunkt i kundens ønsker. Det praktiske arbeidet i faget bidrar til utvikling av kreativitet, skaperglede, kritisk tenking og estetisk sans.

   Kunnskap om ny teknologi, visuell kommunikasjon, moter, trender, stilhistorie og ulike kulturer er sentralt for å jobbe framtidsrettet og utforskende. I studiet får du bruke materialer og utstyr fra yrker som inngår i utdanningen i videregående opplæring. På den måten får du opparbeide deg erfaring og kunnskaper for å tilpasse opplæringen til elevenes individuelle yrkesvalg, i tillegg til bransjenes – og samfunnets kompetansebehov.

  • Helse- og oppvekstfag

   Læreryrket i helse- og oppvekstfag er mangfoldig og krevende, interessant og engasjerende. Det er et viktig yrke med stor betydning for enkeltmennesket og samfunnet som helhet. Lærerrollen forutsetter derfor solid kompetanse på flere områder. Utdanningen er profesjonsrettet, relevant og praksisnær og legger særlig vekt på relasjonskompetanse, slik at du får opparbeidet et godt grunnlag for utøvelse av yrkesfaglærerrollen. 

   Danning er et sentralt anliggende og blir løpende integrert i utdanningen. Undervisningen skal gi deg kompetanse i å ta i bruk forskningsbasert kunnskap i din profesjonsutvikling, og bidra til kritisk tenkning. Du settes i stand til å arbeide med endrings- og utviklingsarbeid i egen organisasjon, på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

  • Informasjons-teknologi og medieproduksjon

   Som fremtidige yrkesfaglærere i IKT og medieproduksjon (IM)skal du jobbe med elever og lærlinger som skal utvikle sammensatt kompetanse innen teknologi, kommunikasjon og design. Du skal legge til rette for utfoldelse av skaperglede, engasjement og kreativitet. Du skal også bidra til at elevene utvikler kritisk tenkning og etisk bevissthet knyttet til teknologi og medier og hvordan disse er med på å påvirke samfunnet.

   I løpet av studiet får du innsikt i alle yrkene som inngår i utdanningsprogrammet. Du vil tilegne deg kompetanse om fagenes kjerneelementer, tverrfaglige temaer, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål for hvert enkelt fag. Du vil utvikle yrkesfaglig kompetanse utover eget fag- og svennebrevnivå. Praktisk erfaringsbakgrunn fra ditt eget yrke og svennebrev/fagbrevområde danner utgangspunkt for kompetanseutviklingen din.

   Du får utvikle kompetanse i kommunikasjon, samarbeid og teknologi. Bruk av digitale verktøy vil være en sentral del av din  kompetanse som yrkesfaglærer.

  • Restaurant- og matfag

   Yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag er profesjonsrettet, relevant og praksisnær. Det legges særlig vekt på helhetlig lærerkompetanse slik at du opparbeider et godt grunnlag for utøvelse av lærerrollen. Både bredde- og dybdekompetanse er nødvendig for at du skal kunne tilrettelegge opplæringsaktiviteter tilpasset de forskjellige fagenes egenart. Du lærer også å tilpasse undervisningen for ulike elever, kontekster og formål. Du får kompetanse i å ta i bruk forskningsbasert kunnskap og bidra til kritisk tenkning, profesjonsutvikling og endrings- og utviklingsarbeid i egen organisasjon. 

   Viktige elementer i studiet er håndverksferdigheter, bærekraftig produksjon, arbeidsliv og yrkesidentitet og kvalitet og trygg mat i restaurant- og matfagene. Aktuelle yrker i restaurant- og matfag er

   • baker
   • ernæringskokk
   • fagarbeider
   • industriell matproduksjon
   • fagarbeider sjømatproduksjon
   • ferskvarehandler
   • kjøttskjærer
   • kokk
   • konditor
   • pølsemaker
   • servitør og slakter

   Studiet gir innsikt i felleselementer og særtrekk disse yrkene imellom. 

  • Salg, service og reiseliv

   I løpet av studiet får du innsikt i alle yrkene som inngår i utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv i videregående skole. Du vil tilegne deg kompetanse om fagenes kjerneelementer, tverrfaglige temaer, grunnleggende ferdigheter i tillegg til kompetansemål for hvert enkelt fag. Du får også mulighet til å utvikle din yrkesfaglig kompetanse utover eget fagbrevnivå. Det innebærer blant annet å tilegne deg ny kunnskap, utvikle ferdigheter, og kunne se ditt eget yrke i en bærekraftig sammenheng.

   Som studentene vil du opparbeide deg kunnskaper om relasjonen mellom næringsliv, brukere, digitalisering og entreprenørskap, sett fra et bærekraftig perspektiv. Studiet legger også vekt på selvstendig planlegging, gjennomføring, kritisk tenking og evaluering. I tillegg får du utvikle etisk bevissthet knyttet til kildekritikk og evne til å navigere i store mengder informasjon.

  • Teknikk og industriell produksjon

   Som fremtidig yrkesfaglærer i Teknikk og industriell produksjon (TIP) vil du jobbe med elever og lærlinger som både skal utvikle nytt, ta vare på og drifte avanserte maskiner, kjøretøy, fartøy og installasjoner og anlegg der de måtte finnes. Yrkesfaglærere i TIP skal ha kompetanse om bruken av menneskelige og materielle ressurser, ha kunnskaper om kravene til produkter, prosesser og arbeidets utførelse.

   Utdanningen skal bidra til at du skal kunne legge til rette for elever og lærlingers utvikling av kompetanse med å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kvaliteten på eget arbeid. Sentralt i yrkesfaglærerutdanningen er HMS i arbeidsutførelsen og miljø- og klimaendringer som påvirker de aktuelle bransjene. Du vil lære å videreføre kunnskap om teknikk og industriell produksjonbransjens historie, og utvikling som en av hjørnestenene i velferdssamfunnet. 

   Du vil utvikle kompetanse i kommunikasjon, samarbeid og teknologi. En viktig del av teknologibruken i TIP er digitale programmer og verktøy til å planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsprosesser, feilsøke og stille diagnoser, modellere i 3D og legge verktøybaner, simulere avanserte produksjonsprosesser samt kvalitetssikre eget arbeid i tråd med nasjonal og internasjonale standarder. Dette gjør at digitalt arbeid blir en sentral del av arbeidskravene.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: alle kvalifiserte.
  • Studiet har ikke kvote for førstegangsvitnemål.

  Opptakskrav

  Spesielle opptakskrav:

  • Fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i bygg og anleggsfag.
  • Minimum to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning.
 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  xxx

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

  Utlysning av stipend til PPU og YFL

  Utdanningsdirektoratet lyser ut et utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Søknaden må komme fra skoleeiere.  Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.

  Utlysning av stipend til PPU og YFL 2019 (www.udir.no)

   

 • Hva lærer du?

  På bachelorutdanningen for yrkesfaglærere i bygg- og anleggsteknikk lærer du hvordan du kan videre formidle din kunnskap og erfaring fra faget til nye generasjoner fagarbeidere.  

  I løpet av studiet lærer du hvordan du skal gå fra å være en fagarbeider til å bli en lærer. Læreryrket er mangfoldig og krevende, interessant og engasjerende. Det er et yrke som har stor betydning for enkeltmennesket og samfunnet som helhet. 

  For å kunne jobbe som lærer er det en forutsetning at du har solid kompetanse på flere områder. Studiet gir en bred kunnskap om ulike yrker i bygg- og anlegg alle yrkesfag som ligger innunder faget, i tillegg til pedagogikk og yrkesdidaktikk. Du vil lære hvordan du som lærer skal lede elevene og hvordan skape best mulig læringsmiljø i klasserommet eller på byggeplass og verkstedet. 

  Du vil også bli oppdatert på arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, samt HMS og etikk.  

  På bachelorstudiet for yrkesfaglærere får du både hevet din egen fagkompetanse, i tillegg til at du får kompetanse til å møte fremtidens behov i skole-, arbeids- og samfunnsliv.  

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet tilbys i følgende varianter: 

  • Samlingsbasert
  • Delvis nettbasert

  Du kan velge om du vil følge et samlingsbasert studium på studiested Kjeller, eller om du vil ta utdanningen delvis nettbasert.

  Det samlingsbaserte studiet er organisert med fysiske samlinger på campus ved OsloMet eller desentralisert.  Avhengig av studieretning kan det være samlinger på 3-5 dager, ca. 1 gang per måned, eller faste ukedager 1-2 dager hver- eller annenhver uke. 

  Det nettbaserte studiet foregår hovedsakelig som fjernundervisning ved hjelp av digitale læringsplattformer og nettbasert veiledning. Det vil også være fysiske samlinger på campus ved OsloMet. Undervisningen foregår 1-2 dager hver- eller annenhver uke.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

 • Hva kan du jobbe som?

  Dette studiet gir deg mulighet til å lede yrkesfaglig opplæring i skole og arbeidsliv samtidig som du tar vare på og utvider din yrkeskompetanse.

  Målet for utdanningen er å utvikle profesjonelle yrkespedagoger som kan arbeide med yrkesfagopplæring i bygg- og anleggsfag i videregående, ved opplæringskontor og innenfor opplæring i arbeidslivet.

 • Praksisplass

  Det er totalt 130 dager veiledet og vurdert praksisopplæring, fordelt slik:

  • 70 dager yrkespedagogisk praksis. Målet med denne praksisen er at studenten får innsikt i de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsdag.
  • 60 dager yrkesfaglig praksis i ulike bedrifter/virksomheter. Målet med denne praksisen er at studenten får innsikt i det daglige arbeidet og yrkesprosesser på ulike arbeidsplasser.

  Praksisopplæringen bidrar til at studentene oppnår relevant og god kompetanse for sin framtidige utøvelse av læreryrket.

  Les mer om praksisplass her.

 • Utveksling

  Du kan søke om utveksling i 3., 4. eller 5. semester med varighet på minimum 3 måneder.

  De obligatoriske oppgavene i studiet må gjennomføres eller erstattes med tilsvarende oppgaver. Veiledning kan foregå via internett og universitetets e-læringsverktøy. 

  Du kan dra til en av disse stedene:

  • Danmark
  • Finland
  • Tyskland
  • Sverige

  Les mer om utveksling her.

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

Kontaktperson

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Studenthistorier

Kim Marius står foran mange biler kledd i en boblejakke. Han har armene i kors og smiler.
Praksis og karriere

Hvorfor ta yrkesfag?

Kim Marius (32) valgte å begynne på yrkesfaglærerutdanning da han fikk seg jobb som lærer.