English version
Erik Børve Rasmussen

Erik Børve Rasmussen

Kort om

Jeg leder faggruppa "Tjenesteorganisering og innovasjon i sosialt arbeid og barnevern", en knallfin gruppe som du kan lese mer om her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/tjenesteorganisering-innovasjon-sosialt-arbeid-barnevern.

I doktorgradsprosjekt studerte jeg fastlegers tilnærming til diagnoser og diagnostisering i møte med pasienter med 'medisinsk uforklarte plager og sykdommer', eller 'diffuse lidelser'. Overordnet utforsker avhandlingen forholdet mellom kunnskap og tvetydighet i et kunnskapssosiologisk perspektiv.

Som forsker og postdoktor er jeg del av WATT-prosjektet. WATT (Welfare Access Through Technology) undersøker utviklingen, implementeringen og bruken av ulike kommunikasjonsteknologier som er myntet på utsatte grupper. Mitt fokus er på de to kommunikasjonsteknologiene AV1 og KOMP, begge utviklet av det norske gründerselskapet No Isolation, for å bekjempe ensomhet. Jeg er også forskningsleder for NFR-prosjektet "Enkel og trygg pårørendekontakt", et samarbeid mellom OsloMet, No Isolation og Sykehjemsetaten i Oslo kommune, arbeidspakkeleder i NFR-prosjektet "Virtual Presence", og del av OsloMet-satsingen Research Centre for Digitalisation of Public Services and Citizenship (CEDIC). Dessuten leder jeg "REACH-Kjernegruppa" ved instituttet, som er del av det tverrfaglige forskningsmiljøet REACH, hvor brukerdrevet og tjenestenær forskning står i fokus.


Forskningsinteresser:

Kunnskapssosiologi, vitenskapssosiologi, teknologistudier, medisinsk sosiologi (særlig diagnosesosiologien), profesjonssoiologi, vitenskapshistorie, vitenskapsteori, kultursosiologi, sosialteori, kvalitative forskningsmetoder- og metodologi. Og Merton.

Metodekompetanse:

Kvalitative metoder, primært dokumentanalyse/tekstanalyse, dybdeintervjuer og fokusgruppeintervjuer.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Rasmussen, Erik Børve ; Johannessen, Lars E. F. ; Rees, Gethin (2023). Diagnosing by anticipation: Coordinating patient trajectories within and across social systems. Sociology of Health and Illness.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.13610

Lund, Anne ; Thordardottir, Björg Sigridur Anna ; Rasmussen, Erik Børve (2023). The uses and experiences of communication technology for home-dwelling older adults in a homecare services context: a qualitative systematic review. PROSPERO International prospectie register of systematic reviews.

Rasmussen, Erik Børve ; Johannessen, Lars E. F. (2023). Theorizing theory: Invitation to a broader conversation about ‘theory’ in sociology. Sociology Compass.
https://doi.org/10.1111/soc4.13085

Johannessen, Lars E. F. ; Rasmussen, Erik Børve ; Haldar, Marit (2023). Educational purity and technological danger: understanding scepticism towards the use of telepresence robots in school. British Journal of Sociology of Education. Vol. 44.
https://doi.org/10.1080/01425692.2023.2203360

Lund, Anne ; Thordardottir, Björg Sigridur Anna ; Rasmussen, Erik Børve (2023). The uses and experiences of communication technology for home-dwelling older adults in a homecare services context: a qualitative systematic review. PROSPERO 2023 CRD42023414243. PROSPERO International prospectie register of systematic reviews.

Fekjær, Silje Bringsrud ; Rasmussen, Erik Børve ; Terum, Lars Inge (2022). Sanctioning the sick: Do perceptions of activating the sick and diagnosis matter?. Social Policy & Administration. Vol. 56.
https://doi.org/10.1111/spol.12790

Johannessen, Lars E. F. ; Rasmussen, Erik Børve ; Haldar, Marit (2022). Student at a distance: exploring the potential and prerequisites of using telepresence robots in schools. Oxford Review of Education.
https://doi.org/10.1080/03054985.2022.2034610

Rasmussen, Erik Børve ; Askheim, Clemet ; Oppedal, Bjarne; Haldar, Marit (2021). Varm teknologi mot ensomhet blant eldre? En skriptanalyse av kommunikasjonsløsningen KOMP. Tidsskrift for samfunnsforskning.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2021-04-03

Rasmussen, Erik Børve ; Askheim, Clemet ; Oppedal, Bjarne; Haldar, Marit (2021). Warm technology against loneliness among the elderly? A script analysis of the communication solution KOMP. 19 s. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 62.
https://doi.org/10.18261/ISSN.1504-291X-2021-04-03

Köhler-Olsen, Julia ; Rasmussen, Erik Børve ; Johannessen, Lars E. F. ; Haldar, Marit (2021). Deltakelse og verdighet - et kritisk-konstruktivt perspektiv på medborgerskap og personvern i nærværsteknologiens tid. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 38.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig