English version
Guro Ødegård

Guro Ødegård

Kort om

Guro Ødegård er forsker 1 og instituttdirektør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Hun har doktorgrad i sosiologi fra UIO (2009). Omdreiningspunktet for hennes forskningsinteresser er ungdom og demokratisk deltagelse. Dette omfatter både studier av ungdoms deltagelse i frivillige organisasjoner, politiske partier og ved valg. Hun har også forsket på flerkulturelle lokalsamfunn og sivilsamfunnets rolle som arena for sosial og politisk integrasjon.

Ødegård er generelt opptatt av ungdomskultur og generasjonsskiller, og har tidligere ledet Seksjon for ungdomsforskning ved samme institutt. Hun var også leder for et offentlig utvalg om statens tilskuddspolitikk overfor frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner ( https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2006-13/id391919/) og er for tiden medlem av det regjeringsoppnevnte By- og levekårsutvalget (https://nettsteder.regjeringen.no/byoglevekarsutvalget/).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdoms demokratiforståelse   Integrasjon   Ungdom   Sosial kapital   Frivillige organisasjoner

Administrative arbeidsområder

Forskningsinfrastruktur   Forskningspolitikk   Oppdragsvirksomhet

Forskningsprosjekter

 • Fritida til barn og unge i eit likestillingsperspektiv

  Prosjektet skal kartleggje forsking frå dei siste ti år (2008–2018) som på ulike måtar behandlar fritida til barn og unge i kombinasjon med kjønn og kjønnsstereotypar.

 • Idrettens posisjon i ungdomstida

  Ungdatasenteret ved NOVA/OsloMet og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig forskningssamarbeid for å studere ungdoms idrettsdeltakelse.

 • International civic and citizenship education study 2016 (ICCS)

  ICCS 2016-studien undersøker skoleelevers kunnskaper om demokratiske verdier og politiske systemer, deres forståelser og kompetanse i å anvende demokratiske prinsipper og samfunnsengasjement.

 • Ungdata

  Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

 • Ungdom i endring

  Prosjektet tar for seg hvordan sosial ulikhet utspiller seg i ungdomstida.

Vitenskapelige publikasjoner

Ødegård, Guro ; Pedersen, Willy (2021). UNGDOMMEN. ISBN: 978-82-02-73299-8. 300 s. Cappelen Damm Akademisk.

Pedersen, Willy ; Ødegård, Guro (2021). Norsk ungdomsforskning. Røtter og samtidsforståelser. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/90853

Eriksen, Ingunn Marie ; Stefansen, Kari ; Ødegård, Guro (2021). Fire typer ungdomsliv: Ressurser, relasjoner og stedets betydning. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. s. 63-86. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.142.ch3

Bergh, Johannes; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro (2021). Det politiske generasjonsgapet. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. s. 337-360. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.142

Ødegård, Guro ; Bergh, Johannes; Saglie, Jo (2020). Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement?. Eichhorn, Jan; Bergh, Johannes (Red.). Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. s. 189-210. Palgrave Macmillan.

Ødegård, Guro ; Fladmoe, Audun (2020). Are immigrant youth involved in voluntary organizations more likely than their non-immigrant peers to be engaged in politics? Survey evidence from Norway. Acta Sociologica. Vol. 63.
https://doi.org/10.1177/0001699319890649

Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro ; Seland, Idunn (2018). Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10852/71246

Ødegård, Guro ; Takle, Marianne (2018). Nye former for tilhørighet. Migrantorganisasjoner for barn og ungdom i en norsk sivilsamfunnskontekst. Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar (Red.). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge . s. 271-298. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.45.ch10

Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte; Ødegård, Guro (2018). Changing patterns of volunteering and participation. Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin (Red.). Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. s. 25-65. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-77264-6_2

Ødegård, Guro ; Svagård, Vegard (2018). Hva motiverer elever til å bli aktive medborgere?. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 18.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig