English version
Guro Ødegård

Guro Ødegård

Kort om

Guro Ødegård er forsker 1 og instituttdirektør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Hun har doktorgrad i sosiologi fra UIO (2009). Omdreiningspunktet for hennes forskningsinteresser er ungdom og demokratisk deltagelse. Dette omfatter både studier av ungdoms deltagelse i frivillige organisasjoner, politiske partier og ved valg. Hun har også forsket på flerkulturelle lokalsamfunn og sivilsamfunnets rolle som arena for sosial og politisk integrasjon.

Ødegård er generelt opptatt av ungdomskultur og generasjonsskiller, og har tidligere ledet Seksjon for ungdomsforskning ved samme institutt. Hun var også leder for et offentlig utvalg om statens tilskuddspolitikk overfor frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner ( https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2006-13/id391919/) og er for tiden medlem av det regjeringsoppnevnte By- og levekårsutvalget (https://nettsteder.regjeringen.no/byoglevekarsutvalget/).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdoms demokratiforståelse   Integrasjon   Ungdom   Sosial kapital   Frivillige organisasjoner

Administrative arbeidsområder

Oppdragsvirksomhet

Forskningsprosjekter

 • Barn og unges fritid i et likestillingsperspektiv

  Prosjektet skal kartlegge forskning fra de siste ti år (2008-2018) som på ulike måter behandler barn og unges fritid i kombinasjon med kjønn og kjønnsstereotyper.

 • Idrettens posisjon i ungdomstida

  Ungdatasenteret ved NOVA/OsloMet og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig forskningssamarbeid for å studere ungdoms idrettsdeltakelse.

 • International civic and citizenship education study 2016 (ICCS)

  ICCS 2016-studien undersøker skoleelevers kunnskaper om demokratiske verdier og politiske systemer, deres forståelser og kompetanse i å anvende demokratiske prinsipper og samfunnsengasjement.

 • Ungdata

  Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

 • Ungdom i endring

  Prosjektet tar for seg hvordan sosial ulikhet utspiller seg i ungdomstida.

Vitenskapelige publikasjoner

Bergh, Johannes; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro (2021). Det politiske generasjonsgapet. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Kapittel 15. s. 337-360. Cappelen Damm Akademisk.

Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Ødegård, Guro (2021). Fire typer ungdomsliv: Ressurser, relasjoner og stedets betydning. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. 3. s. 63-86. Cappelen Damm Akademisk.

Pedersen, Willy; Ødegård, Guro (2021). Norsk ungdomsforskning. Røtter og samtidsforståelser. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Kapittel 1. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/90853

Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (2021). UNGDOMMEN. ISBN: 978-82-02-73299-8. 300 s. Cappelen Damm Akademisk.

Ødegård, Guro; Fladmoe, Audun (2020). Are immigrant youth involved in voluntary organizations more likely than their non-immigrant peers to be engaged in politics? Survey evidence from Norway. Acta Sociologica . Vol. 63.
https://hdl.handle.net/11250/2685561

Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo (2020). Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement?. Eichhorn, Jan; Bergh, Johannes (Red.). Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Chapter 10. s. 189-210. Palgrave Macmillan.

Winsvold, Marte; Ødegård, Guro; Bergh, Johannes (2018). Young councillors — influential politicians or youth alibi?. Representation . Vol. 53.

Ødegård, Guro; Takle, Marianne (2018). Nye former for tilhørighet. Migrantorganisasjoner for barn og ungdom i en norsk sivilsamfunnskontekst. Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar (Red.). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Kapittel 10. s. 271-298. Cappelen Damm Akademisk.

Ødegård, Guro; Svagård, Vegard (2018). Hva motiverer elever til å bli aktive medborgere?. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.

Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Seland, Idunn (2018). Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte; Ødegård, Guro (2018). Changing patterns of volunteering and participation. Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin (Red.). Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Kapittel 2. s. 25-65. Springer.

Hegna, Kristinn; Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. Bunting, Mette; Moshuus, Geir (Red.). Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Kapittel 4. s. 75-94. Cappelen Damm Akademisk.

Takle, Marianne; Ødegård, Guro (2016). When Policy Meets Practice: A Study of Ethnic Community-Based Organizations for Children and Youth. Seeberg, Marie Louise; Gozdziak, Elzbieta M. (Red.). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Governance. s. 99-117. Springer.

Ødegård, Guro (2016). Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser. Sosiologi i dag . Vol. 46.

Saglie, Jo; Ødegård, Guro; Aars, Jacob (2015). Rekruttering av unge folkevalgte: Nominasjoner, personstemmer og kontekst. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 56.

Ødegård, Guro; Loga, Jill; Steen-Johnsen, Kari; Ravneberg, Bodil (2014). Fellesskap og forskjellighet : integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn. ISBN: 978-82-7935-355-3. 200 s. Abstrakt forlag.

Ødegård, Guro (2014). Nye tall om ungdom: Små partier - store endringer : medlemskap i ungdomspartiene i Norge 1998-2011. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 14.

Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Ødegård, Guro (2013). Rallying without Fear: Political Consequences of Terror in a High-Trust Society. Sinclair, Samuel Justin; Antonius, Daniel (Red.). The Political Psychology of Terrorism Fears. Chapter 14. s. 246-266. Oxford University Press.

Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Ødegård, Guro (2013). Tillit, frykt og kontroll ett år etter 22. juli. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 54.
http://hdl.handle.net/11250/2452365

Ødegård, Guro; Saglie, Jo (2013). Stemmerett for 16-åringer : Forsøk som flernivåinnovasjon. Ringholm, Toril M; Teigen, Håvard; Aarsæther, Nils (Red.). Innovative kommuner. Kapittel 17. s. 292-309. Cappelen Damm Akademisk.

Bergh, Johannes; Ødegård, Guro (2013). Ungdomsvalget 2011. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . Vol. 29.

Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo; Stokstad, Sigrid (2013). Stemmerett for 16-åringer: Deltagelse og dilemmaer. Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne (Red.). Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Kapittel 15. s. 287-308. Abstrakt forlag.

Ødegård, Guro (2013). Høy eller lav deltagelse - hva avgjør? En analyse av seks casekommuner. Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne (Red.). Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Kapittel 4. s. 73-90. Abstrakt forlag.

Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Strandbu, Åse (2013). En "sykt seriøs" ungdomsgenerasjon? : unges liv og levekår. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 50.

Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro (2012). Tillit i Norge etter 22. juli. Skirbekk, Helge; Grimen, Harald (Red.). Tillit i Norge. Kapittel. s. 29-58. Res Publica.

Ødegård, Guro (2012). Ungdomspolitisk deltagelse og innflytelse - perspektiver og endringer. Berge, Kjell Lars; Stray, Janicke Heldal (Red.). Demokratisk medborgerskap i skolen. Kapittel. s. 34-58. Fagbokforlaget.

Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Ødegård, Guro (2012). After Utøya: How a High-Trust Society Reacts to Terror - Trust and Civic Engagement in the Aftermath of July 22. PS: Political Science and Politics . Vol. 45.

Ødegård, Guro (2011). Bowling på Veitvet: Lenkende sosial kapital i et flerkulturelt lokalsamfunn. Wollebæk, Dag; Segaard, Signe Bock (Red.). Sosial kapital i Norge. 5. s. 129-153. Cappelen Damm AS.

Ødegård, Guro (2011). Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 11.

Ødegård, Guro; Berglund, Frode (2008). Opposition and Integration in Norwegian Youth Networks: The Significance of Social and Political Resources, 1992—2002. Acta Sociologica . Vol. 1.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig