English version
Marc Esser-Noethlichs

Marc Esser-Noethlichs

Kort om

Bakgrunn

Jeg har en relativ bred faglig forankring siden jeg har utdanning i fysikk og pedagogikk fra Universitetet i Köln i Tyskland og idrettsvitenskap fra den tyske idrettshøgskolen i Köln. I forbindelse med mitt doktorgradsprosjekt fra Norges Idrettshøgskole fordypet jeg meg i temaet mangfold og interkulturell pedagogikk. Jeg fokuserte på begrepet fremmedhet som et sosialt konstruert fenomen som på den ene siden kan fremme læring og utvikling, men kan på den andre siden bli utgangspunkt for konlikt mellom personer og ulike grupper. Xenophopie og fremmedhat er eksempler for det.

Forskning og undervisning

Forskningsmetodisk har jeg mest erfaring med operasjonalisering av teoretiske begreper og utvikling av måleinstrumenter og intervensjoner. Jeg har lang undervisningserfaring på bachelor-, master- og PhD-utdanninger hvor jeg underviser i ulike praktiske og teoretiske fag, blant annet i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Når det gjelder mine forskningsinteresser, er jeg mest interessert i didaktikk og særlig i lys av danningsteori og profesjonell utvikling. For tiden retter jeg søkelyset på faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag med det målet å undersøke hvordan vi kan fremme studentenes personlig og profesjonell utvikling i studietiden. Gjennom systematisk refleksjon rund studentenes undervisningserfaringer prøver vi å fremme studentens profesjonell utvikling slik at de blant annet blir tryggere i sin lærerrolle og samtidig åpen for nye erfaringer.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Fysikk   Idrettspedagogikk og -psykologi

Emner

Friidrett   Profesjonell utvikling i lærerutdanning   Danning i lærerutdanning   Forskningsmetodologi   Judo i kroppsøving   Svømming

Land

Tyskland   Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Haugen, Anders L. Hage ; Riiser, Kirsti ; Esser-Noethlichs, Marc ; Hatlevik, Ove Edvard (2023). Fostering pupils’ critical health literacy: examining the potential of physical education in lower secondary school. Frontiers in Sports and Active Living. Vol. 5.
https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1205716

Haugen, Anders L. Hage ; Esser-Noethlichs, Marc ; Riiser, Kirsti ; Hatlevik, Ove Edvard (2023). Understanding Critical Health Literacy Among Adolescents: Psychometric Properties of the CHLA Questionnaire in Lower Secondary Schools in Norway. Journal of School Health.
https://doi.org/10.1111/josh.13352

Esser-Noethlichs, Marc ; Løndal, Knut (2022). Didactics in Organised Sport and Physical Education in Norway -- Several Concepts with Unclear Boundaries,. Höger, Brigitta; Kleiner, Konrad (Red.). Sports Didactics in Europe History, Current Trends and Future Developments. s. 195-216. Waxmann Verlag.

Haugen, Anders L. Hage ; Riiser, Kirsti ; Esser-Noethlichs, Marc ; Hatlevik, Ove Edvard (2022). Developing Indicators to Measure Critical Health Literacy in the Context of Norwegian Lower Secondary Schools. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 19.
https://doi.org/10.3390/ijerph19053116

Esser-Noethlichs, Marc (2021). Inkludering i lys av allmenndanning og den kritisk-konstruktive didaktikken. Standal, Øyvind Førland; Rugseth, Gro (Red.). Inkluderende kroppsøving. s. 145-165. Cappelen Damm Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc (2019). Nye tverrfaglige temaer i et kroppsøvingsfaglig perspektiv. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. s. 50-72. Cappelen Damm Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc (2016). Hvordan kan dannelsesprosesser fremmes i kroppsøving? Dannelsens didaktiske dimensjoner eksemplifisert med judo. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. s. 115-142. Cappelen Damm Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc (2016). Kvalitativ bevegelseslæring i friidrett. Kvikstad, Ingvild (Red.). Motorikk i et didaktisk perspektiv. s. 223-236. Gyldendal Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc ; Midthaugen, Per (2015). Interkulturell læring og inkludering i kroppsøving - noen fagdidaktiske refleksjoner. Standal, Øyvind Førland; Rugseth, Gro (Red.). Inkluderende kroppsøving. s. 96-120. Cappelen Damm Akademisk.

Esser-Noethlichs, Marc (2014). "Svømmingens fysikk" - et tverrfaglig undervisningsprosjekt. Vingdal, Inger Marie (Red.). Fysisk aktiv læring. s. 152-176. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig