Tre studenter som diskuterer med hverandre rundt et bord

Tolking i offentlig sektor

Bachelorprogram

Bachelorutdanningen i Tolking i offentlig sektor er et landsdekkende tilbud som OsloMet tilbyr for å ivareta det offentliges behov for tilgang til kvalifiserte tolker i ulike språk. Se hvilke språk du kan søke på i neste opptak under Opptakskrav og søknadsfrist.

 • Studiestart

  Sjekk studiets egen studiestartside (student.oslomet.no). Her finner du studiets programplan og oversikt over timeplan og pensum.

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du være registrert student for å kunne logge deg inn på "Min side".

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse.

  Du må også ha godkjent muntlig prøve.

  Søkere med utdanning fra utlandet som oppfyller alle krav til generell studiekompetanse, bortsett fra språkkravet i engelsk, vil også kunne kvalifisere for opptak på bakgrunn av realkompetanse.

  Statsautoriserte tolker er fritatt for tospråklig opptaksprøve. Statsautoriserte tolker har prioritet når høgskolen tilbyr utdanning i språk hvor statsautorisasjonsprøve har vært avholdt i Norge.

  Retningslinjer for opptak.

  Språk i 2021

  Følgende språk prioriteres for studiestart BA i tolking i offentlig sektor i januar 2020: 

  • Amharisk
  • Fransk
  • Latvisk
  • Nordsamisk

  Mens du venter på tilbud om utdanning i ditt tolkespråk, kan du registrere din interesse i vårt nettskjema. 

  Utdanningstilbudet forutsetter et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere med generell studiekompetanse/realkompetanse, og et tilfredsstillende resultat på muntlig opptaksprøve.  

  Opptaksprøvene gjennomføres i oktober/november. Har du grunnemnet i tolking i offentlig sektor fra før, og eventuelt flere påbyggingsemner, skal du søke opptak til bachelor på vanlig måte. Du kan så søke om fritak fra de emnene du har fra før. 

  Det er 5-15 studieplasser i hver språkgruppe. Dersom det er for få kvalifiserte søkere, vil det ikke bli gitt undervisningstilbud i språket. 

  Du kan kun ta studiet på ett tolkespråk, og kun oppnå graden bachelor i tolking i offentlig sektor én gang.

  Andre kvalifiseringsmuligheter

  Tospråktesten

  Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker.

  Mer informasjon om tospråktesten.

  Autorisasjonsprøven

  Autorisasjonsprøve i tolking er en frittstående prøve.

  Mer informasjon om autorisasjonsprøven.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist

  1. august.

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i begynnelsen av desember. Svarfristen for å takke ja til studieplassen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Studiet tar opp tospråklige studenter med norsk som ett av sine tolkespråk, og er nett- og samlingsbasert fordelt på helger, ukedager og kvelder. Bachelorutdanningen er et deltidsstudium med et omfang på 180 studiepoeng fordelt på fire år. Det tas opp studenter i flere språk hvert år, avhengig av søkertall og innmeldte behov.  

  I sitt arbeid utøver tolken skjønn basert på forskningsbasert kunnskap, praktiske ferdigheter og fortrolighet med situasjonen. Både språkene, samfunnet og tolkeyrket er i stadig utvikling, og læring må derfor sees i et livslangt perspektiv. Studiet skal gjøre utøveren i stand til å stadig søke, tilegne seg og bruke ny kunnskap i sin framtidige profesjonsutøvelse. 

  Tolken har en viktig funksjon i offentlig sektor. Tverrprofesjonelt samarbeid er en forutsetning for kvalitet i tolking, i tillegg til god samhandling mellom ulike aktører. Tolken forventes å ha en åpen holdning til den teoretiske og metodiske kompleksiteten i faget. Dette inkluderer bruk av moderne utstyr, digital kommunikasjon i offentlig sektor, i tillegg til det å ha en kritisk og reflekterende bevissthet til maktforhold, samfunn og politikk. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studenten må ha tilgang til datamaskin og Internett og kunne delta i nettbaserte læringsaktiviteter, også på kveldstid og i helger. Det gis opplæring i bruk av læringsplattformen som benyttes i studiet. 

   

  De ulike emnene vil anvende ulike organisatoriske tilnærminger, avhengig av praktiske og pedagogiske faktorer. Disse blir spesifisert for hvert emne, innenfor rammer hvor følgende organiserings- og arbeidsmåter benyttes: 

  • Nettbaserte læringsaktiviteter 

  Studiet benytter både synkrone og asynkrone kanaler (f.eks. chat og forum). 

  • Samlinger og intensiv blokkundervisning

  Intensiv frammøteundervisning ved OsloMet med øvelser og forelesninger, der studentgruppen samles opptil to uker av gangen i løpet av semesteret.  

  • Selvstudium 

  Selvstendig arbeid mellom organiserte læringsaktiviteter: for å få utbytte av de organiserte læringsaktivitetene må studentene arbeide på egenhånd med å forberede seg til disse. 

  Pedagogisk tilnærming 

  Utdanningen benytter seg av varierte metoder i undervisningen. Deler av undervisningen vil være timeplanlagt som oversikts- og ressursforelesninger, seminarer eller veiledning i større eller mindre grupper knyttet til de teoretiske og praktiske studiene. Deler av studiet har en dialog- og erfaringsbasert tilnærming til læring. 

  Det legges til rette for et læringsmiljø der studentene samarbeider, drøfter hverandres bidrag og deler kunnskap og perspektiver. Det skal gi studentene relevant erfaring om hvordan man jobber profesjonelt som tolk og bidra til utvikling av en faglig kompetanse hvor evnen til å vurdere, utvikle og formidle fagstoff står sentralt. Arbeid med studieoppgaver er sentralt i læringsfellesskapet og i utvikling av egen faglig kompetanse. 

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

 • Hva kan du jobbe som?

  Du kan jobbe som tolk for det offentlige.

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema