English version
Hege Knudsmoen

Hege Knudsmoen

Kort om

Hege Knudsmoen er cand. polit i pedagog. Hun har i drevet forskning innenfor feltet tilpasset opplæring, inkludering og spesialpedagogikk. I den senere tid har hun hatt et spesielt fokus på internasjonale perspektiver, praksis- og studieutveksling, samt internasjonalisering hjemme (COIL).

Vitenskapelige publikasjoner

Knudsmoen, Hege; Mælan, Ellen Nesset; Løken, Gro (2018). Pedagogisk systemarbeid med bruk av pedagogisk analyse. Fasting, Rolf Bjarne (Red.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 8. s. 119-132. Cappelen Damm Akademisk.

Faldet, Ann-Cathrin; Knudsmoen, Hege; Nes, Kari (2017). Spesialpedagogikkens plass i lærerutdanningen - med Hamar som eksempel. Løtveit, Morten (Red.). Tidssignaler: Lærerutdanningsfag i utvikling: Utdanning av lærere på Hamar - 150 år. Kapittel. s. 335-358. Oplandske Bokforlag.

Knudsmoen, Hege (2017). Frimodige samtaler om tilfredsstillende læringsutbytte. Haug, Peder (Red.). Spesialundervisning – Innhald og funksjon. Kapittel 8. s. 170-189. Det Norske Samlaget.

Knudsmoen, Hege; Simonsen, Eva (2016). Why Michel Foucault in Norwegian Special-Education Research?. Nordic Journal of Social Research . Vol. 7.

Nordahl, Thomas; Knudsmoen, Hege (2015). Læringsmiljøet i skolen og foreldrenes involvering i elevenes skolegang. Langfeldt, Gjert (Red.). Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". 12. s. 255-270. Fagbokforlaget.

Knudsmoen, Hege; Forfang, Hilde; Nordahl, Thomas (2015). «Med rom for alle»: Kvalitetssikring av spesialundervisning i Lillehammerskolen. Spesialpedagogikk .

Knudsmoen, Hege (2012). En kritisk historisk analyse av spesialundervisning. Nordahl, Thomas (Red.). Bedre læring for alle elever: Om skoler som har problemer med elever, og om elever som har problemer med skolen. Kap. 4. s. 87-107. Gyldendal Akademisk.

Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Knudsmoen, Hege; Johnsen, Trond; Qvortrup, Lars (2012). Kvalitet i dagtilbuddet - set med børneøjne. En kortlægning af pilotprojektet: LP-modellen i de kommunale dagtilbud. ISBN: 9788772816821. 120 s. Dafolo.

Knudsmoen, Hege (2011). Fra tvangsskole til alternativt opplæringstilbud : en kritisk analyse av elevenes oppførsel som en "lærevillig væren" i skolen. Kvernbekk, Tone; Løvlie, Lars (Red.). Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. Kapittel 2. s. 19-47. Fagbokforlaget.

Knudsmoen, Hege; Holth, Per; Nissen, Poul; Schultz, Jon-Håkon; Tveit, Arne; Torsheim, Torbjørn (2006). Vurdering av program for forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse. Forebyggende innsatser i skolen: Rapport fra forskergruppen, oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial og helsedirektoratet, om problematferd, rusforebyggende arbeid. læreren som leder og implementeringsstrategier. 123. s. 12-59.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig