English version
Emilia Andersson-Bakken

Emilia Andersson-Bakken

Kort om

Emilia Andersson-Bakken er førsteamanuensis i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen (GFU), der hun underviser og veileder studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå. Fortiden er hun i flere forskningsprosjekter, hun er i ledergruppen for KriT (Kritisk tenkning i barneskolen) og er medlem i Klasserommets praksisformer 20 år etter samt prosjektet Økt kvalitet innen leseopplæring i Etiopia. Videre er hun med å drive frem begynneropplæring til å bli et fremragende forskningsmiljø. Hennes forskningsinteresser er, begynneropplæring, praktisk-estetiske arbeidsformer, oppgaver, kreativitet, kritisk tenking, klasseromsdiskurser.
Andersson-Bakken har en PhD innenfor klasseromsforskning der hun undersøkte læreres spørsmål og responser i helklasseundervisning. Hun har arbeidet i lærerutdanningen siden 2012 og undervist studenter som skal arbeide både i grunnskolen og videregående skole.

Forskningsprosjekter

  • Klasserommets praksisformer 20 år etter

    Prosjektets undersøker seksåringers klasseromsaktiviteter og endringene fra Reform 97 til Fagfornyelsen.

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

  • Økt kvalitet innen tidlig leseopplæring i Etiopia

    Prosjektet omhandler kompetanseutvikling innen tidlig leseopplæring. Målet er å øke utdanningskvaliteten i etiopiske barneskoler gjennom styrket kompetanse hos lærere og lærerutdannere i Etiopia.

Vitenskapelige publikasjoner

Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia (2021). The textbook task as a genre. Journal of Curriculum Studies .
http://hdl.handle.net/10852/86238

Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (2021). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. ISBN: 9788215047508. 350 s. Universitetsforlaget.

Andersson-Bakken, Emilia; Jegstad, Kirsti Marie; Bakken, Jonas (2020). Textbook tasks in the Norwegian school subject natural sciences: what views of science do they mediate?. International Journal of Science Education .
http://hdl.handle.net/10852/82306

Andersson-Bakken, Emilia (2019). Klasserummets interaktioner. Blok Johansen, Martin (Red.). Ti døre til klasserummet. 5. s. 87-101. Akademisk Forlag.

Svanes, Ingvill Krogstad; Andersson-Bakken, Emilia (2018). En læreres bruk av spørsmål som stillasbygging i lese- og skriveopplæringen. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Red.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. 7. s. 163-183. Universitetsforlaget.

Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Bakken, Jonas (2017). Kulturmøter og kulturkonflikter i norsklærebøker. Bakken, Jonas; Oxfeldt, Elisabeth (Red.). Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Kap. 2. s. 18-31. Universitetsforlaget.
https://www.idunn.no/apne-dorer-mot-verden/kulturm...

Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2016). Forståelser av skjønnlitteratur og sakprosa i norskfagets oppgavekultur. Sakprosa . Vol. 8.
https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/art...

Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2015). Når åpne spørsmål ikke er åpne: Hva karakteriserer lærerspørsmål i en litterær samtale?. Nordic Studies in Education . Vol. 35.

Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Bakken, Jonas (2015). Forskere i norske avisers dekning av skole. Acta Didactica Norge . Vol. 9.
https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article...

Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Klette, Kirsti (2015). Teachers’ Use of Questions and Responses to Students’ Contributions During Whole Class Discussions: Comparing Language Arts and Science Classrooms. Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. chapter 5. s. 63-84. Springer Publishing Company.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig