English version
Emilia Andersson-Bakken

Emilia Andersson-Bakken

Kort om

Emilia Andersson-Bakken er førsteamanuensis i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen (GFU), der hun underviser og veileder studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå. Fortiden er hun i flere forskningsprosjekter, hun er i ledergruppen for KriT (Kritisk tenkning i barneskolen) og er medlem i Klasserommets praksisformer 20 år etter samt prosjektet Økt kvalitet innen leseopplæring i Etiopia. Videre er hun med å drive frem begynneropplæring til å bli et fremragende forskningsmiljø. Hennes forskningsinteresser er, begynneropplæring, praktisk-estetiske arbeidsformer, oppgaver, kreativitet, kritisk tenking, klasseromsdiskurser.
Andersson-Bakken har en PhD innenfor klasseromsforskning der hun undersøkte læreres spørsmål og responser i helklasseundervisning. Hun har arbeidet i lærerutdanningen siden 2012 og undervist studenter som skal arbeide både i grunnskolen og videregående skole.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Reffhaug, Marthe Berg Andresen ; Andersson-Bakken, Emilia ; Jegstad, Kirsti Marie (2024). Supporting primary students’ critical thinking in whole-class conversations about sustainability issues. Environmental Education Research.
https://doi.org/10.1080/13504622.2024.2309584

Lind, Andreas Reichelt; Andersson-Bakken, Emilia ; Sandvik, Margareth (2023). Patterns of peer talk in consensus-oriented classrooms: Deliberative argumentation or rush toward consensus?. Learning, Culture and Social Interaction. Vol. 40.
https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2023.100703

Tørnby, Hilde ; Heggernes, Sissil Lea ; Andersson-Bakken, Emilia ; Svanes, Ingvill Krogstad (2023). Hats off to critical thinking: Anexcursion into Jon Klassen’s hat trilogy. 8 s. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 14.
https://doi.org/10.18261/blft.14.1.7

Andersson-Bakken, Emilia ; Heggernes, Sissil Lea ; Svanes, Ingvill Krogstad ; Tørnby, Hilde (2022). “Men da blir det urettferdig for dem som ikke får!” Bildebøker som utgangspunkt for kritisk tenkning på barnetrinnet. 23 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.8995

Reffhaug, Marthe Berg Andresen ; Jegstad, Kirsti Marie ; Andersson-Bakken, Emilia (2022). Kritisk tenkning – fra intensjon til praksisfortolkning En analyse av barnetrinnslæreres forståelse av kritisk tenkning. 21 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.8989

Svanes, Ingvill Krogstad ; Andersson-Bakken, Emilia ; Bjørkvold, Tuva (2022). Hjemmeskole på barnetrinnet under covid-19- pandemien. Norske elevers og læreres beskrivelser av et endret praksisfellesskap. 20 s. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 16.
https://doi.org/10.23865/up.v16.3260

Dalland, Cecilie Pedersen ; Bjørnestad, Elisabeth ; Andersson-Bakken, Emilia (2021). Observasjon som metode i barnehage- og klasseromsforskning. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. s. 125-152. Universitetsforlaget.

Andersson-Bakken, Emilia ; Dalland, Cecilie Pedersen (2021). Gjenbruk av kvalitative data i utdanningsforskning. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. s. 71-88. Universitetsforlaget.

Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia (2021). The textbook task as a genre. Journal of Curriculum Studies.
https://doi.org/10.1080/00220272.2021.1929499

Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia (2021). Innholdsanalyse. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. s. 305-326. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig