English version
Margareth Sandvik

Margareth Sandvik

Kort om

Margareth Sandvik er dr.philos. i retorikk fra Universitetet i Oslo. Hun har forsket på språk og språkbruk i mange kontekster, både i barnehage og i skole. Hun er særlig opptatt av barns kommunikasjon, begynneropplæring, digitale læringsmiljø, samtalens betydning for læring og argumentasjon. Sandvik har gjennom flere år vært med-utvikler av de flerspråklige eventyrappene i Troll i ord (trolliord.no).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora   Litteraturvitenskapelige fag   Nordisk litteratur

Emner

Retorikk   Diskursanalyse   Språkutvikling   Tospråklighet   Digitale verktøy   Kartlegging

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sandvik, Margareth (2021). Technologies as facilitators for children's literacy and language learning. ISBN: 978-3-8474-2448-2. 17 s. Verlag Barbara Budrich.

Sandvik, Margareth (2021). Technologies as facilitators for children's literacy and language learning. Braches-Chyrek, Rita (Red.). The Future of Childhood Studies. kap. Verlag Barbara Budrich.

Sandvik, Margareth (2020). Appetitt i apper. Mat og måltider i Toca Kitchen. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. kap 12. s. 213-232. Fagbokforlaget.

Sandvik, Margareth (2019). Tablets, talk and literacy learning in the multilingual kindergarten. Bose, Ines; Hannken-Illjes, Kati; Kurtenbach, Stephanie (Red.). Kinder im Gespräch – mit Kindern im Gespräch. kap. s. 175-195. Frank & Timme.

Sandvik, Margareth; Tandberg, Cato (2019). Nettbrett og digitalt mikroskop i naturfag. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel 8. s. 157-180. Cappelen Damm Akademisk.

Sandvik, Margareth; Vik, Marit (2019). «Hva hadde katten på ryggen?» Fra høytlesing til digital bildebokskaping i en flerspråklig barnegruppe. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel. s. 48-72. Cappelen Damm Akademisk.

Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth (2019). Barnehagens digitale univers. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. 1. s. 11-26. Cappelen Damm Akademisk.

Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. ISBN: 978-82-02-63216-8. 259 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendamm.no/_digitale-barnehagepra...

Sandvik, Margareth (2018). 1:1 iPad i den første lese- og skriveopplæringen?. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Red.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. 4. s. 91-113. Universitetsforlaget.

Garmann, Nina Gram; Sandvik, Margareth (2017). Meningsfulle samtaler i barnehagen. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Red.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Kapittel. s. 35-54. Novus Forlag.

Sandvik, Margareth (2014). Språkdidaktikk i den flerspråklige barnehagen. Broström, Stig; Lafton, Tove; Letnes, Mari Ann (Red.). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. kapittel 7. s. 120-134. Fagbokforlaget.

Sandvik, Margareth (2014). Retorisk rekonstruksjon av politisk diskurs. Rhetorica Scandinavica .
http://www.retorikforlaget.se/titlar/retorisk-reko...

Sandvik, Margareth (2013). Argumentation in broadcast election campaign discourse: Towards a rhetorical reconstruction. Fetzer, Anita (Red.). The Pragmatics of Political Discourse. Explorations across cultures. Part II. Political discourse mediated. s. 69-101. John Benjamins Publishing Company.

Sandvik, Margareth (2012). "Skal vi ta eventyr eller tegne?" Om bruk av interaktive tavler og lesebrett i flerspråklige barnegrupper. Jæger, Henriette; Torgersen, Jan Ketil (Red.). Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. "Skal vi ta eventyr eller tegne?". s. 66-89. Universitetsforlaget.

Sandvik, Margareth; Smørdal, Ole; Østerud, Svein (2012). Exploring iPads in Practitioners' Repertoires for Language Learning and Literacy Practices in Kindergarten. Nordic Journal of Digital Literacy . Vol. 03.
http://www.idunn.no/eBook?marketplaceId=2000&langu...

Flottorp, Vigdis; Sandvik, Margareth; Spurkland, Marit (2009). - Har de limt hulter til bulter? - Nei, de har tenka- om eventyr og matematikk med flerspråklige barn. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 93.

Sandvik, Margareth (2009). Skandaleprat i fredagsformat. Allern, Sigurd; Pollack, Ester (Red.). Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev. kap 4. s. 83-99. Fagbokforlaget.

Sandvik, Margareth (2009). Digitale læringsressurser : nye tekster, arbeidsmåter og muligheter. Østerud, Svein (Red.). Enter. Veien mot en IKT-didaktikk. Kapittel. s. 132-150. Gyldendal Akademisk.

Fogt, Anne; Sandvik, Margareth (2008). "We represent a potential, not a problem" young people's media use in diaspora. Nordicom Review . Vol. 29.

Sandvik, Margareth (2008). Samtale, systematisk språkstimulering og kartlegging. Aamodt, Sigrun; Hauge, An-Magritt (Red.). Familielæring og andre modeller innenfor flerkulturelt pedagogisk arbeid. kap 12. s. 176-196. Universitetsforlaget.

Sandvik, Margareth; Spurkland, Marit (2008). Allan, Angelika og Albert Åberg = sant!. Kibsgaard, Sonja (Red.). Grunnleggende læring i et stimulerende miljø i barnehagen. kap 5. s. 62-74. Universitetsforlaget.

Sandvik, Margareth (2008). Digitale verktøy i det flerkulturelle klasserommet. Selj, Elisabeth; Ryen, Else (Red.). Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. kap 7. s. 157-177. Cappelen Damm Akademisk.

Sandvik, Margareth (2007). The rhetoric of emotions in political argumentation. van Eemeren, Frans (Red.). Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for the Study of Argumentation. Chapter x. s. 1223-1227.

Østerud, Svein; Schwebs, Ture; Nielsen, Liv Merete; Sandvik, Margareth (2006). eLogg - et læringsmiljø for sammensatte tekster. Digital kompetanse . Vol. 1.

Østerud, Svein; Schwebs, Ture; Nielsen, Liv Merete; Sandvik, Margareth (2006). eLogg - et læringsmiljø for sammensatte tekster. Digital kompetanse . Vol. 1.

Sandvik, Margareth; Øgrim, Leikny (2005). Describing and assessing a digital learning resource for young students. Bjarnø, Vibeke (Red.). New Teaching and Learning Practices: Experiences with eLearning Projects at Oslo University College 1998-2005. kapittel. s. 52-67.

Sandvik, Margareth (2005). Digitale læringsressursar for 1. klasse. Skjong, Synnøve (Red.). GLSM Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring. 7. s. 112-126. Det Norske Samlaget.

Sandvik, Margareth (2004). Valgkamp på tv står nøytralitetsidealet for fall?. Rhetorica Scandinavica .

Sandvik, Margareth; Eide, Hilde; Lind, Marianne; Graugaard, Peter; Torper, Jorun; Finset, Arnstein (2002). Analysing medical dialogues: Strenghth and weaknesses of Roter's interaction analysis system (RIAS). Patient Education and Counseling . Vol. 46.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig