English version
Tuva Bjørkvold

Tuva Bjørkvold

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Norskdidaktikk   Skriving i skolen   Forskning som metode

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Klasserommets praksisformer 20 år etter

    Prosjektets undersøker seksåringers klasseromsaktiviteter og endringene fra Reform 97 til Fagfornyelsen.

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Vitenskapelige publikasjoner

Andersson-Bakken, Emilia; Svanes, Ingvill Krogstad; Bjørkvold, Tuva (2022). Hvordan kan vi forstå lærerrollen når skolen foregår hjemme?. Studier i Pædagogisk Filosofi . Vol. 10.
https://tidsskrift.dk/spf/article/view/122635

Bjørkvold, Tuva; Øgreid, Anne Kristine; Svanes, Ingvill Krogstad (2022). Hvordan skriver barnetrinnselever om og fra hjemmeskolen sin?. Nordic Journal of Literacy Research .

Bjørkvold, Tuva; Håøy, Annbjørg; Ånestad, Gerd (2021). Universitetsfaget begynneropplæring slik videreutdanningsstudenter framstiller det. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 15.

Bjørkvold, Tuva (2021). Videostimulert intervju. Andersson-Bakken, Emilia; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Kapittel 5. s. 105-124. Universitetsforlaget.

Bjørkvold, Tuva; Svanes, Ingvill Krogstad (2021). Writing practices on tablets with speech synthesis in grade 1 and 2. 17 s. International Journal of Educational Research . Vol. 107.

Bjørkvold, Tuva; Ryen, Erik (2021). Exploring the perceived learning of ‘students as researchers’ through two theoretical lenses. Journal of Curriculum Studies . Vol. 53.

Bjørkvold, Tuva (2020). Arbeidstekster i utforskende arbeidsmetoder. Nordic Studies in Science Education . Vol. 16.

Bjørkvold, Tuva (2020). Lærerens rolle når elever skriver faglig. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 104.

Bjørkvold, Tuva; Blikstad-Balas, Marte (2018). Students as researchers: What and why seventh-grade students choose to write when investigating their own research question. Science Education . Vol. 102.
http://hdl.handle.net/10852/62226

Bjørkvold, Tuva (2017). Kompetanse for framtiden? En studie av elever som forsker og deres literacyvalg. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Red.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. kapittel. s. 173-192. Novus Forlag.

Bjørkvold, Tuva (2015). Fra avskrift til populærvitenskapelig artikkel : mottakerbevissthet som didaktisk grep. Acta Didactica Norge . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10642/2957

Traavik, Hilde; Ulland, Gro; Bjørkvold, Tuva (2013). Arbeidsmåtar i skriftspråksopplæringa på småskolesteget. Traavik, Hilde; Jansson, Benthe Kolberg (Red.). Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. s. 71-96. Universitetsforlaget.

Bjørkvold, Tuva (2013). Autentisk skriving i og utenfor skolen: Nysgjerrigpermetoden som eksempel. Skjelbred, Dagrun; Veum, Aslaug (Red.). Literacy i læringskontekster. Del 4 - utvikling av literacy - didaktisk tilnærming. s. 178-187. Cappelen Damm Akademisk.

Bjørkvold, Tuva (2009). Problemstillingen er servert - å regne i mat og helse. Å regne i alle fag. 15. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig