English version
Gro Sandkjær Hanssen

Gro Sandkjær Hanssen

Kort om

Hanssen er utdannet statsviter (Ph.d, UiO), og hennes forskningsmessige interesser er knyttet til medvirkning, samstyring og styringsutfordringer på lokalt og regionalt nivå, særlig knyttet til byplanlegging. Hun har også behandlet temaene i prosjekter om regional planlegging, klimatilpasning og vannforvaltning. For tiden leder hun det forskningsrådsfinanserte samarbeidsprosjektet StrategicHousing, om hvordan kommuner kan arbeide for å få mer inkluderende lokale boligmarkeder. Hun har tidligere ledet DEMOSSPACE (2016-2019), om hvordan man gjennom styring og utforming kan sikre inkluderende urbane offentlige rom, selv om de er privat eid, utformet og driftet, evalueringen av plan- og bygningsloven fra 2008 (EVAPLAN 2008, 2014-2018), et prosjekt om avveiningen av hensyn i kompakt byutvikling (SUSPLAN), og et prosjekt om hvordan kommuner kan øke sin klimatilpasningskapasitet gjennom planlegging og nettverk (GOVRISK). Prosjektene hun arbeider med har vært finansiert av kommuner, departementer, direktorater, Norges forskningsråd, KS og EUs 5. og 6. rammeprogram. Resultatene er publisert i nasjonale og internasjonale bøker og tidsskrifter.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hanssen, Gro Sandkjær; Tønnesen, Anders (2021). Core-city climate leadership in metropolitan contractual management agreements. European Planning Studies .

Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Becoming urban: the emergence of an urban policy in rural Norway. Zimmermann, Karsten; Fedeli, Valeria (Red.). A Modern Guide to National Urban Policies in Europe. Kapittel 7. s. 127-148. Edward Elgar Publishing.

Vedeld, Trond; Hofstad, Hege; Hilde, Solli; Hanssen, Gro Sandkjær (2021). Polycentric urban climate governance: Creating synergies between integrative and interactive governance in Oslo. Environmental Policy and Governance . Vol. February.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eet.19...

Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege (2020). Climate Leadership: Developing Innovative Strategic Tools to Improve the Partnership Mode of Planning. Innovation in public planning : Calculate communicate and innovate. 8. s. 131-150. Palgrave Macmillan.

Bergsli, Heidi; Hanssen, Gro Sandkjær; Sirowy, Beata (2019). “Byens offentlige rom som demokratiske arenaer”. Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel (Red.). Bysamfunn. kapittel. s. 29-42. Universitetsforlaget.

Carmona, Matthew; Hanssen, Gro Sandkjær; Lamm, Bettina; Nylund, Katarina; Saglie, Inger-Lise; Tietjen, Anne (2019). Public space in an age of austerity. Urban Design International . Vol. 24.

Hanssen, Gro Sandkjær (2019). The Social Sustainable City: How to Involve Children in Designing and Planning for Urban Childhoods?. Urban Planning . Vol. 4.

Ringholm, Toril M; Hanssen, Gro Sandkjær (2018). Medvirkning i lokal planlegging. Aarsæther, Nils; Falleth, Eva; Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny (Red.). Plan og samfunn: System, praksis, teori. Kapittel 10. s. 191-210. Cappelen Damm Akademisk.

Hanssen, Gro Sandkjær (2018). Dispensasjonsbestemmelsen - skjer utvikling gjennom plan eller enkeltvedtak?. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Red.). Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Kapittel 21. s. 347-366. Universitetsforlaget.

Strand, Arvid; Hanssen, Gro Sandkjær (2018). Har planprogram ført til mer involverende og effektiv planlegging?. Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils (Red.). Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Kapittel 18. s. 303-315. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig